Kind & Jeugd

Hoe gaat het met jou?

Jij hebt de innerlijke kracht om problemen te overwinnen en te bepalen hoe je een betekenisvolle invulling geeft aan je eigen leven. Daarin moet je niet belemmerd worden door psychische problemen.

Hieronder lees je welke handvatten wij jou daarvoor bieden.

Hoe werkt het bij ons?

We helpen kinderen & jeugdigen met psychische problemen. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende persoonlijke zorg.

Hieronder lees je hoe wij met jou samenwerken.

Training Executieve Functies

Basisonderwijs

Als een kind problemen heeft met het werkgeheugen, plannen en andere functies, waardoor het veel ondersteuning van de leerkracht nodig heeft bij het maken van schoolopdrachten, dan is een training in executieve functies en leerstrategieën aan te bevelen. Doel van de training is het inzicht in leergedrag te vergroten en de werkgeheugencapaciteit uit te breiden, waardoor ondersteuning vanuit de leerkracht uiteindelijk minder kan worden. De training in executieve functies is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar. De training bestaat uit 20-25 sessies (excl. 3 ouder- en leerkrachtgesprekken), bestaande uit 5 thema’s. Het heeft de voorkeur om de training in een aangesloten periode te doorlopen. Een les bestaat uit 50 minuten. De training vindt veelal plaats op school.

Voortgezet onderwijs

Als een leerling problemen heeft met het maken van zijn huiswerk, vaak spullen vergeet, vaak te laatkomt, moeite heeft met plannen, dan is een training in executieve functies en leerstrategieën aan te bevelen. Voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs bieden wij een praktische training aan om meer zicht te krijgen in het eigen (leer)gedrag om zelfstandig te kunnen functioneren en meer uit de studie te halen. De training in executieve functies is bedoeld voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. De training bestaat uit 5 modules, verspreid over 10-20 bijeenkomsten (excl. 2 ouder- en leerkrachtgesprekken) passend bij de vraag. Een sessie bestaat uit 50 minuten. De training vindt veelal plaats op school.

Begeleiding in groepsverband


Voor de doelgroep Kinderen en Jeugdigen en hun ouders/opvoeders biedt Lionarons GGZ diverse begeleidingsgroepen:

 • ACTief Opvoeden: een training voor ouders die moeilijkheden ervaren in de opvoeding.
 • ACT voor kids: een training waarbij kinderen leren zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden (gedrag) in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (emotie en gedachten).
 • Rouwgroep: een groep voor kinderen die te maken hebben met het verlies van een dierbare.
 • Deelgenotengroep: een groep voor kinderen die zich anders, buitenstaander of buitengesloten voelen, die de wereld om hen heen moeilijk kunnen bevatten, of kinderen die in een sociaal isolement verkeren en graag met gelijkgestemden in contact willen komen.
 • SOVA training: sociale vaardigheidstraining voor kinderen die sociaal nog niet zo vaardig zijn en hierdoor problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen.
 • Meidengroep: een groep voor meiden die op sociaal vlak kwetsbaar zijn, grote onzekerheden ervaren en een boost kunnen gebruiken m.b.t. hun zelfbeeld.

U kunt hier een volledig overzicht van ons groepsaanbod bekijken.

Heeft u vragen over of wilt u zich aanmelden voor een van deze groepen, neem dan contact op met:

afdeling Kind en Jeugd

Mevrouw Chris Quanjel, directeur en manager Kind en Jeugd

tel. 088-166 11 00 of c.quanjel@lionarons-ggz.nl

Lees meer

Verwijzing en aanmelden

Afhankelijk van de gemeente waarin u ingeschreven staat, kunt u uw kind met een verwijsbrief van de huisarts, een beschikking van de gemeente of een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij ons aanmelden voor een intakegesprek.

Verwijzingen naar Lionarons GGZ Kind en Jeugd via JenS

In de gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal dient uw kind te worden verwezen naar onze afdeling Kind en Jeugd via JenS. JenS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in deze gemeentes. Wij werken samen met JenS. Uw verwijzing wordt via JenS aan ons doorgestuurd.

Lees meer

Toestemmingsverklaring beide ouders

Houdt u er rekening mee dat intake, onderzoek en/of behandeling van een kind van 15 jaar of jonger pas mogelijk is met toestemming van beide gezagdragende ouders. Hiervoor ontvangt u een toestemmingsverklaring. Deze verklaring dient door beide ouders ondertekend te worden. Zonder de toestemming van beide ouders kunnen wij helaas enkel met de ouder spreken, die wel toestemming heeft gegeven en dus niet met uw kind.


Waarom moeten beide ouders toestemming verlenen voor behandeling van het kind?

Is uw kind 15 jaar of jonger, dan is een onderzoek en/of behandeling wettelijk gezien pas mogelijk met toestemming van beide gezagdragende ouders. Na echtscheiding is de hoofdregel dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen over hun minderjarige kinderen. Dit betekent dat BEIDEN beslissen over de behandeling van hun kind en dat BEIDEN evenveel recht hebben op informatie over de behandeling.

Zonder de toestemming van beide ouders kunnen wij dus enkel met de ouder spreken die wel toestemming heeft gegeven en dus niet met uw zoon/dochter.

Op verzoek van een van de ouders kan de rechter besluiten het ouderlijk gezag aan één ouder toe te wijzen. De niet-gezagdragende ouder is geen wettelijk vertegenwoordiger meer van het kind en kan niet meer meebeslissen over de behandeling. In dit geval is dus alleen toestemming vereist van de gezagdragende ouder.

Daarnaast geldt in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar het dubbele toestemmingsvereiste: zowel gezagdragende ouders als kind moeten toestemming geven.

Lees meer

Intake

Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met de jeugdige, of met u en uw kind na wat de klachten zijn en in welke mate ze het dagelijks leven beïnvloeden. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Aan het eind van de intake leggen wij een behandelvoorstel voor met een inschatting van de behandeltijd en de te verwachte resultaten. Wanneer u en uw kind zich daarin kunnen vinden wordt dit het behandelplan. De keuze van de behandeling of begeleiding is afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind of jeugdige.

Lees meer

Kosten en Vergoeding

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont, valt onder de verplichte basisverzekering en kan hier aanspraak op maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische basis GGZ (voor de behandeling van lichtere problematiek) en specialistische GGZ (voor meer complexe klachten).


Jeugd

Jeugd-GGZ (voor personen tot 18 jaar) zit sinds 1 januari 2015 NIET meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. De gemeenten zijn nu financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar. Meer informatie over de Jeugdwet leest u hier onder.

Lees meer

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering. De gemeenten zijn nu financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar en dat geldt ook voor de zorg die Lionarons GGZ biedt.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Bij echtscheiding waarbij beide ouders gezag hebben, wordt gekeken waar het kind de meeste tijd verblijft.


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

 • advies over jeugdhulp (samen met de jeugdige nagaan welke hulp het beste past);
 • bepalen van jeugdhulp (samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen);
 • deskundige toeleiding naar jeugdhulp (ervoor zorgen dat de jeugdige ook terecht kan bij de gekozen hulp)
 • het inzetten van de juiste hulp (ervoor zorgen dat de jeugdige de hulp ook daadwerkelijk krijgt).

De gemeente heeft een jeugdhulpplicht, wat inhoudt dat zij moet zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief passend aanbod. Hoe zij dit doet mag de gemeente zelf bepalen, zo lang het passende hulp en/of passende zorg betreft. Vóór 1 januari 2015 hebben gemeenten hun inwoners laten weten waar zij terecht kunnen voor jeugdhulp. Het wijkteam zal in veel gevallen de jeugdhulp aanbieden. Via de school, de huisarts, de jeugd(-schoolarts), maar ook via de sportverenigingen kunnen ouders vragen om in contact te komen met het sociaal wijkteam. In veel gevallen kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met het wijkteam. In dit sociale wijkteam werken deskundigen die samen met ouders en kinderen kijken wat de hulpvraag is en hoe die hulpvraag het beste beantwoord kan worden. Een passend aanbod is in elk geval gegarandeerd.

Diagnoses

In het nieuwe jeugdstelsel stelt de gemeente geen diagnoses. Diagnoses worden gesteld door gekwalificeerde hulpverleners. Dit zal meestal een medisch professional zijn, zoals een huisarts of psychiater.

Veel voorkomende vragen.

Wat als je lopende de behandeling 18 jaar wordt?

De zorgplicht van de gemeente houdt op wanneer iemand 18 jaar wordt. Vanaf dat moment wordt de zorg die in het basispakket zit de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Het is van belang dat u dan wel goed verzekerd bent. Regel dit tijdig.

Als de verzekeraar de betreffende behandeling bij dezelfde zorgaanbieder heeft ingekocht als de gemeente, dan zou de jeugdige in principe bij deze behandelaar moeten kunnen blijven en zal de factuur vanaf de 18-jarige leeftijd naar de verzekeraar gaan in plaats van de gemeente.

Als de verzekeraar dezelfde zorg bij een andere aanbieder heeft ingekocht, dan zal de jeugdige moeten overstappen naar deze behandelaar en zal zorginhoudelijke (gegevens)overdracht tussen behandelaren moeten plaatsvinden. De jeugdige kan bij de keuze voor een zorgverzekeraar meewegen welke behandelaren deze gecontracteerd heeft.

Het is ook mogelijk dat de gemeente zorgaanbod heeft gecontracteerd dat niet in het basispakket zit. In dat geval is er sprake van ‘zorg die niet onder een ander wettelijk kader valt’ en is de gemeente gehouden deze zorg tot het 23e jaar te continueren.

Wat als je lopende de behandeling verhuist of de huiselijke situatie wijzigt?

Bij het bepalen van de verantwoordelijke gemeente wordt gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP); met andere woorden: de gemeente waar u bent ingeschreven. Iedereen die in Nederland woont is wettelijke verplicht om zich in te schrijven. Als er geen inschrijving in de BRP is, wordt gekeken naar het werkelijke verblijf van de gezagsdrager.

Bij een verhuizing, een wijziging in het gezag of als de jeugdige meerderjarig wordt, verandert de situatie. Voor de nieuwe situatie moet opnieuw worden bepaald welke gemeente op dat moment de verantwoordelijke gemeente is.

Als ouders na een echtscheiding in verschillende gemeenten wonen en de jeugdige bij beide ouders woont, moet er een hoofdverblijf worden aangewezen. De rechter kan bij de scheidingsuitspraak het hoofdverblijf bepalen. Als het hoofdverblijf niet door de rechter is bepaald, geven de ouders aan wat het hoofdverblijf van de jeugdige is.

Kunnen of willen de ouders dit niet aangeven dan gaan de twee desbetreffende gemeenten met elkaar in overleg. Daarbij hanteren zij het criterium: de verantwoordelijke gemeente is die gemeente waar de jeugdhulp in het belang van de jeugdige binnen zijn sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) georganiseerd kan worden.

Wie verleent de toegang tot jeugdzorg?

Sinds 1-1-2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ:

 • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente
 • De huisarts
 • De medisch specialist
 • De jeugdarts

De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijzing geven voor jeugd-GGZ. Met zo’n verwijzing is jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. Een verbinding tussen deze partijen is cruciaal, wil een gemeente regie op de uitvoering van jeugdhulp houden en wil men volgens 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur kunnen werken. Naast duidelijke afspraken en onderling vertrouwen zijn afspraken over gegevensuitwisseling en privacy hierbij van groot belang: wie krijgt wat wanneer te zien en moet wanneer wat aanleveren?

Hoe wordt de privacy van u en uw kind gewaarborgd?

De gemeente krijgt geen inzicht in het dossier van uw kind. Alleen als u daarvoor toestemming geeft en als het voor uw hulpaanvraag belangrijk is. Bovendien moeten alle hulpverleners, ook de huisarts, zich houden aan het medisch beroepsgeheim.

De gemeente heeft wel bepaalde informatie nodig voor de declaratie van de geboden zorg, waaronder het BSN van uw kind en de productcode (diagnose) waarop de behandeling gebaseerd is. Dit gebeurt uiteraard niet zonder de toestemming van u (en afhankelijk van de leeftijd de toestemming van uw kind. U / het kind ontvangt hiertoe een toestemmingsverklaring die u / het kind bij de aanmelding ondertekent.

Wanneer u en/of het kind niet willen dat de productcode bekend wordt bij de gemeente, dan kunnen u en/of het kind een privacyverklaring ondertekenen. Bepaalde gegevens gaan dan niet naar de gemeente bij de declaratie.

Daarnaast zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht om periodiek informatie door te geven aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Deze informatie gaat o.a. over het soort zorg dat wij geboden hebben, bijvoorbeeld behandeling of onderzoek en in welke periode dit is geweest.

Lees meer

eHealth

Online behandeling

Lionarons GGZ biedt naast persoonlijke gesprekken met de behandelaar ook online behandelingen. Zo kan uw kind thuis, op het moment dat het uitkomt, in zijn/haar eigen tempo verder werken aan herstel. Denk hierbij aan huiswerkopdrachten en oefeningen, maar ook aan informatie over hoe u als omgeving het beste om kunt gaan met de klachten. Uiteraard is de inzet van eHealth afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Wij werken in dit kader met de behandelmodules van TelePsy, een toonaangevend bedrijf op het gebied van internetbehandeling. Alle behandelaren zijn getraind in het gebruik van TelePsy. We bieden alleen zogenaamde ‘blended’ behandelingen. Dat wil zeggen dat een online behandeling altijd gecombineerd wordt met persoonlijke gesprekken. De behandelaar van uw kind zal met u en uw kind overleggen of de online behandeling een waardevolle aanvulling vormt voor herstel.

Voor meer informatie kunt u hier onze brochure downloaden.

Lees meer

Intensieve gezinstherapie voor ouders en hun kinderen

MDFT (Multi Dimensionale Familie Therapie) en MST (Multi Systeem Therapie) zijn vormen van intensieve gezinstherapie voor gezinnen waarvan het systeem thuis ernstig is ontwricht door bijvoorbeeld gedragsproblemen, echtscheiding, geweld of middelengebruik. Lionarons GGZ biedt deze therapievorm aan samen met XONAR en Vincent van Gogh.


In dit artikel leest u meer over deze effectieve interventie voor ouders en kinderen. Het artikel is verschenen in het XONAR Magazine Samen Sterk (zie blz 17).

Lees meer

Brochures - Kind & Jeugd

Kind en Jeugd GGZ

Psychologische en psychiatrische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Executieve Functie Training

Voortgezet Onderwijs

Acceptance & Commitment Therapy

voor Kinderen en Jongeren

ADHD-training

voor kinderen met ADHD en hun ouders

Austismespectrumstroornis training

voor kinderen met autisme

Dit ben ik!

voor kinderen die moeilijkheden ervaren in hun emotionele of sociale ontwikkeling

Emotieregulatie training

voor jongeren die moeite hebben met het controleren van hun emoties en gedrag

Faalangsttraining

voor basisschoolkinderen die kampen met faalangst

Minder boos en opstandig

voor kinderen van 8-12 jaar met probleemgedrag

Plezier op school

voorbereiding op het voorgezet onderwijs voor aanstaande brugklassers

Schematherapie groepstherapie

voor adolescenten

Sociale vaardigheidstraining

voor basisschoolkinderen onderbouw

Sociale vaardigheidstraining

voor basisschool kinderen bovenbouw

Sociale vaardigheidstraining voor jongeren

leren communiceren en omgaan met je omgeving

Speltherapie

Dyslexie

Onderzoek en behandeling

Kinderteam Maastricht

Lees meer