Kind & Jeugd

Hoe gaat het met jou?

Jij hebt de innerlijke kracht om problemen te overwinnen en te bepalen hoe je een betekenisvolle invulling geeft aan je eigen leven. Daarin moet je niet belemmerd worden door psychische problemen.

Hieronder lees je welke handvatten wij jou daarvoor bieden.

Hoe werkt het bij ons?

We helpen kinderen & jeugdigen met psychische problemen. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende persoonlijke zorg.

Hieronder lees je hoe wij met jou samenwerken.

Training Executieve Functies

Basisonderwijs

Als een kind problemen heeft met het werkgeheugen, plannen en andere functies, waardoor het veel ondersteuning van de leerkracht nodig heeft bij het maken van schoolopdrachten, dan is een training in executieve functies en leerstrategieën aan te bevelen. Doel van de training is het inzicht in leergedrag te vergroten en de werkgeheugencapaciteit uit te breiden, waardoor ondersteuning vanuit de leerkracht uiteindelijk minder kan worden. De training in executieve functies is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar. De training bestaat uit 20-25 sessies (excl. 3 ouder- en leerkrachtgesprekken), bestaande uit 5 thema’s. Het heeft de voorkeur om de training in een aangesloten periode te doorlopen. Een les bestaat uit 50 minuten. De training vindt veelal plaats op school.

Voortgezet onderwijs

Als een leerling problemen heeft met het maken van zijn huiswerk, vaak spullen vergeet, vaak te laatkomt, moeite heeft met plannen, dan is een training in executieve functies en leerstrategieën aan te bevelen. Voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs bieden wij een praktische training aan om meer zicht te krijgen in het eigen (leer)gedrag om zelfstandig te kunnen functioneren en meer uit de studie te halen. De training in executieve functies is bedoeld voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. De training bestaat uit 5 modules, verspreid over 10-20 bijeenkomsten (excl. 2 ouder- en leerkrachtgesprekken) passend bij de vraag. Een sessie bestaat uit 50 minuten. De training vindt veelal plaats op school.

Behandeling in groepsverband


Voor de doelgroep Kinderen en Jeugdigen en hun ouders/opvoeders biedt Lionarons GGZ diverse begeleidingsgroepen:

 • ACT voor kids: een training waarbij kinderen leren zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden (gedrag) in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (emoties en gedachten).
 • PMT groep (Psycho MotoreTherapie), bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar, gericht op o.a. sociaal-fysieke weerbaarheid.
 • ASS groep (Autisme Spectrum Stoornissen), psycho-educatiegroepen voor ouders en kinderen.
 • SOVA training: sociale vaardigheidstraining voor kinderen die sociaal nog niet zo vaardig zijn en hierdoor problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen. Deze groep wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar.
 • Schemafocustherapie (SFT) groep: Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die kinderen kan helpen om hardnekkige patronen van denken, voelen en doen te veranderen. Het uitgangspunt van schematherapie is dat hardnekkige problemen vaak te maken hebben met de manier waarop iemand geleerd heeft over zichzelf, anderen en de wereld te denken (zogenaamde opvattingen of cognities).
Lees meer

Verwijzing en aanmelden

Afhankelijk van de gemeente waarin u ingeschreven staat, kunt u uw kind met een verwijsbrief van de huisarts, een beschikking van de gemeente (sociaal wijkteam) of een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij ons aanmelden voor een intakegesprek.

Verwijzingen naar Lionarons GGZ Kind en Jeugd via JenS

In de gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal dient uw kind te worden verwezen naar onze afdeling Kind en Jeugd via JenS. JenS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in deze gemeentes. Wij werken samen met JenS. Uw verwijzing wordt via JenS aan ons doorgestuurd.

WIJ.K voor kinderen en ouders in Kerkrade

WIJ.K is er voor alle ouders en jongeren tot 18 jaar die in Kerkrade wonen. WIJ.K ondersteunt kinderen, jongeren en ouders bij allerlei uitdagingen die het leven biedt. Iedereen kan bij WIJ.K terecht met vragen, groot of klein, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. WIJ.K is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Kerkrade, welzijnsorganisatie Impuls Kerkrade en zorgorganisaties Talent, XONAR, Scoor, Lionarons GGZ, Mutsaerstichting (Plinthos) en Kinderopvang Parkstad. Op de website van WIJ.K. kunt u meer lezen over waar en hoe u terecht kunt voor hulp.

WIJ.K is als volgt bereikbaar:

Impuls
ma – vrij van 9.00 tot 13.00 uur
T (045) 545 6351
Mail: teamjeugdengezin@impulskerkrade.nl

Gemeente Kerkrade, toegang Jeugd
ma t/m vrij van 8.30 tot 12.00 uur
T 14045

Indien nodig verwijst WIJ.K. door naar Lionarons GGZ.

Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg (IJZ) voor inwoners van andere gemeentes in Zuid-Limburg

Verwijzingen van minderjarige inwoners van andere gemeentes in Zuid-Limburg verlopen via IJZ. Meer informatie over de mogelijkheid te verwijzen via IJZ is te vinden op deze website.

Verwijzers die in de regio Maastricht willen verwijzen naar het Team Leef! van Lionarons GGZ / Leef! Jeugdzorg kunnen ook verwijzen via IJZ.

Verwijzingen naar Lionarons GGZ Kind en Jeugd in Noord-Limburg

Helaas stopt per 1 april 2024 ons onderaannemerschap bij het Vincent van Gogh Instituut (onderdeel van de ViGo Groep). Daarmee zijn wij dan ook geen gecontracteerde aanbieder meer in Noord-Limburg. Mocht u van mening zijn dat een verwijzing naar ons noodzakelijk is, dan kan contact worden opgenomen met de desbetreffende gemeente. De gemeente zal dan beoordelen of het inderdaad noodzakelijk is om naar Lionarons GGZ te verwijzen of naar een andere, geschikte zorgaanbieder.

Verwijzingen naar Lionarons GGZ Kind en Jeugd in Noord-Limburg

Uitsluitend voor de inwoners van de gemeente Peel en Maas bestaat de mogelijkheid om via het project Hendig verwezen te worden. In de andere gemeentes in Midden-Limburg dient er via de betreffende gemeente verwezen te worden naar onze afdeling Kind en Jeugd.

Intake

Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met de jeugdige, of met u en uw kind na wat de klachten zijn en in welke mate ze het dagelijks leven beïnvloeden. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Aan het eind van de intake leggen wij een behandelvoorstel voor met een inschatting van de behandeltijd en de te verwachte resultaten. Wanneer u en uw kind zich daarin kunnen vinden wordt dit het behandelplan. De keuze van de behandeling of begeleiding is afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind of jeugdige.

Van ons secretariaat ontvangt de minderjarige (afhankelijk van de leeftijd samen met de ouders/verzorgers) een uitnodiging voor het intakegesprek. De bijlage van deze intakebrief met daarin belangrijke informatie, kunt u ook hier bekijken.

Neem altijd een actueel overzicht mee van de medicijnen die worden gebruikt. Bij de apotheek kan een actueel medicatie-overzicht worden opgevraagd. U kunt hier meer informatie bekijken over het medicijn-overzicht.

Lees meer

Toestemmingsverklaring beide ouders

Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan is een onderzoek en/of behandeling wettelijk gezien pas mogelijk met toestemming van beide gezagdragende ouders. Na echtscheiding is de hoofdregel dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen over hun minderjarige kinderen. Dit betekent dat BEIDEN beslissen over de behandeling van hun kind en dat BEIDEN evenveel recht hebben op informatie over de behandeling.

Zonder de toestemming van beide ouders kunnen wij dus enkel met de ouder spreken die wel toestemming heeft gegeven en dus niet met uw zoon/dochter.


Op verzoek van een van de ouders kan de rechter besluiten het ouderlijk gezag aan één ouder toe te wijzen. De niet-gezagdragende ouder is geen wettelijk vertegenwoordiger meer van het kind en kan niet meer meebeslissen over de behandeling. In dit geval is dus alleen toestemming vereist van de gezagdragende ouder.

Daarnaast geldt in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar het dubbele toestemmingsvereiste: zowel de gezagdragende ouders als het kind moeten toestemming geven.

Lees meer

Kosten en Vergoeding

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont, valt onder de verplichte basisverzekering en kan hier aanspraak op maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische basis GGZ (voor de behandeling van lichtere problematiek) en specialistische GGZ (voor meer complexe klachten).


Jeugd

Jeugd-GGZ (voor personen tot 18 jaar) zit niet in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. De gemeenten zijn nu financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar. Meer informatie over de Jeugdwet leest u hier onder.

Lees meer

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering. De gemeenten zijn nu financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar en dat geldt ook voor de zorg die Lionarons GGZ biedt.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Bij echtscheiding waarbij beide ouders gezag hebben, wordt gekeken waar het kind de meeste tijd verblijft.


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

 • advies over jeugdhulp (samen met de jeugdige nagaan welke hulp het beste past);
 • bepalen van jeugdhulp (samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen);
 • deskundige toeleiding naar jeugdhulp (ervoor zorgen dat de jeugdige ook terecht kan bij de gekozen hulp)
 • het inzetten van de juiste hulp (ervoor zorgen dat de jeugdige de hulp ook daadwerkelijk krijgt).

De gemeente heeft een jeugdhulpplicht, wat inhoudt dat zij moet zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief passend aanbod. Hoe zij dit doet mag de gemeente zelf bepalen, zo lang het passende hulp en/of passende zorg betreft. Vóór 1 januari 2015 hebben gemeenten hun inwoners laten weten waar zij terecht kunnen voor jeugdhulp. Het wijkteam zal in veel gevallen de jeugdhulp aanbieden. Via de school, de huisarts, de jeugd(-schoolarts), maar ook via de sportverenigingen kunnen ouders vragen om in contact te komen met het sociaal wijkteam. In veel gevallen kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met het wijkteam. In dit sociale wijkteam werken deskundigen die samen met ouders en kinderen kijken wat de hulpvraag is en hoe die hulpvraag het beste beantwoord kan worden. Een passend aanbod is in elk geval gegarandeerd.

Diagnoses

In het nieuwe jeugdstelsel stelt de gemeente geen diagnoses. Diagnoses worden gesteld door gekwalificeerde hulpverleners. Dit zal meestal een medisch professional zijn, zoals een huisarts of psychiater.

Veel voorkomende vragen.

Wat als je lopende de behandeling 18 jaar wordt?

De zorgplicht van de gemeente houdt op wanneer iemand 18 jaar wordt. Vanaf dat moment wordt de zorg die in het basispakket zit de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Het is van belang dat u dan wel goed verzekerd bent. Regel dit tijdig.

Als de verzekeraar de betreffende behandeling bij dezelfde zorgaanbieder heeft ingekocht als de gemeente, dan zou de jeugdige in principe bij deze behandelaar moeten kunnen blijven en zal de factuur vanaf de 18-jarige leeftijd naar de verzekeraar gaan in plaats van de gemeente.

Als de verzekeraar dezelfde zorg bij een andere aanbieder heeft ingekocht, dan zal de jeugdige moeten overstappen naar deze behandelaar en zal zorginhoudelijke (gegevens)overdracht tussen behandelaren moeten plaatsvinden. De jeugdige kan bij de keuze voor een zorgverzekeraar meewegen welke behandelaren deze gecontracteerd heeft.

Het is ook mogelijk dat de gemeente zorgaanbod heeft gecontracteerd dat niet in het basispakket zit. In dat geval is er sprake van ‘zorg die niet onder een ander wettelijk kader valt’ en is de gemeente gehouden deze zorg tot het 23e jaar te continueren.

Wat als je lopende de behandeling verhuist of de huiselijke situatie wijzigt?

Bij het bepalen van de verantwoordelijke gemeente wordt gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP); met andere woorden: de gemeente waar u bent ingeschreven. Iedereen die in Nederland woont is wettelijke verplicht om zich in te schrijven. Als er geen inschrijving in de BRP is, wordt gekeken naar het werkelijke verblijf van de gezagsdrager.

Bij een verhuizing, een wijziging in het gezag of als de jeugdige meerderjarig wordt, verandert de situatie. Voor de nieuwe situatie moet opnieuw worden bepaald welke gemeente op dat moment de verantwoordelijke gemeente is.

Als ouders na een echtscheiding in verschillende gemeenten wonen en de jeugdige bij beide ouders woont, moet er een hoofdverblijf worden aangewezen. De rechter kan bij de scheidingsuitspraak het hoofdverblijf bepalen. Als het hoofdverblijf niet door de rechter is bepaald, geven de ouders aan wat het hoofdverblijf van de jeugdige is.

Kunnen of willen de ouders dit niet aangeven dan gaan de twee desbetreffende gemeenten met elkaar in overleg. Daarbij hanteren zij het criterium: de verantwoordelijke gemeente is die gemeente waar de jeugdhulp in het belang van de jeugdige binnen zijn sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) georganiseerd kan worden.

Wie verleent de toegang tot jeugdzorg?

Sinds 1-1-2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ:

 • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente
 • De huisarts
 • De medisch specialist
 • De jeugdarts

De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijzing geven voor jeugd-GGZ. Met zo’n verwijzing is jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. Een verbinding tussen deze partijen is cruciaal, wil een gemeente regie op de uitvoering van jeugdhulp houden en wil men volgens 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur kunnen werken. Naast duidelijke afspraken en onderling vertrouwen zijn afspraken over gegevensuitwisseling en privacy hierbij van groot belang: wie krijgt wat wanneer te zien en moet wanneer wat aanleveren?

Hoe wordt de privacy van u en uw kind gewaarborgd?

De gemeente krijgt geen inzicht in het dossier van uw kind. Alleen als u daarvoor toestemming geeft en als het voor uw hulpaanvraag belangrijk is. Bovendien moeten alle hulpverleners, ook de huisarts, zich houden aan het medisch beroepsgeheim.

De gemeente heeft wel bepaalde informatie nodig voor de declaratie van de geboden zorg, waaronder het BSN van uw kind en de productcode (diagnose) waarop de behandeling gebaseerd is. Dit gebeurt uiteraard niet zonder de toestemming van u (en afhankelijk van de leeftijd de toestemming van uw kind. U / het kind ontvangt hiertoe een toestemmingsverklaring die u / het kind bij de aanmelding ondertekent.

Wanneer u en/of het kind niet willen dat de productcode bekend wordt bij de gemeente, dan kunnen u en/of het kind een privacyverklaring ondertekenen. Bepaalde gegevens gaan dan niet naar de gemeente bij de declaratie.

Daarnaast zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht om periodiek informatie door te geven aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Deze informatie gaat o.a. over het soort zorg dat wij geboden hebben, bijvoorbeeld behandeling of onderzoek en in welke periode dit is geweest.

Lees meer

eHealth

Online behandeling

Lionarons GGZ biedt naast persoonlijke gesprekken met de behandelaar ook online behandelingen. Zo kan uw kind thuis, op het moment dat het uitkomt, in zijn/haar eigen tempo verder werken aan herstel. Denk hierbij aan huiswerkopdrachten en oefeningen, maar ook aan informatie over hoe u als omgeving het beste om kunt gaan met de klachten. Uiteraard is de inzet van eHealth afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Wij werken in dit kader met de behandelmodules van Embloom, een toonaangevend bedrijf op het gebied van internetbehandeling. Alle behandelaren zijn getraind in het gebruik van Embloom. We bieden alleen zogenaamde ‘blended’ behandelingen. Dat wil zeggen dat een online behandeling altijd gecombineerd wordt met persoonlijke gesprekken. De behandelaar van uw kind zal met u en uw kind overleggen of de online behandeling een waardevolle aanvulling vormt voor herstel.

Bekijk hier onze eHealth folder.

Lees meer

Vaktherapie

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is een andere manier van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen of tekenen. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. De cliënt doet verschillende ervaringen op tijdens de behandeling. Deze ervaringen leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die de cliënt in zijn dagelijks leven kan toepassen.

Vaktherapeuten behandelen niet de psychische stoornis zelf, maar onderliggende factoren die bij alle psychische klachten voorkomen. De behandeling van deze onderliggende factoren wordt ook wel transdiagnostisch werken genoemd. Er zijn zeven transdiagnostische factoren: waarnemen, arousal, executieve functies, emotieregulatie, verlies, sociaal functioneren/sociale interactie en regelsystemen. In de vaktherapie wordt aandacht besteed aan emotionele vaardigheden, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden of vaardigheden op lichamelijk gebied.


Voor wie?

Vaktherapie wordt aangeboden aan individuele cliënten, maar ook aan het gezin of in groepsvorm. Met name voor kinderen en jongeren die nog te jong zijn om goed te praten over wat hen dwarszit of moeite hebben om zich verbaal uit te drukken, is vaktherapie een belangrijke aanvulling op of onderdeel van de behandeling. Bij vaktherapie ligt de nadruk vooral op het doen en ervaren, minder op het praten. Het is een ervaringsgerichte therapie.

Welke soorten vaktherapie zijn er?

De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

De volgende therapievormen worden bij Lionarons GGZ aangeboden:

 • In beeldende therapie wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen, technieken en materialen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tekenen, schilderen, werken met hout, klei of steen of met digitale middelen. Bij beeldende therapie maak je vaak een concreet werkstuk, waar je afstand van kan nemen of waar je naar kunt terugkijken.
 • In dramatherapie wordt gewerkt met fantasie en realistische (dagdagelijkse) situaties. Dit wordt methodisch gedaan middels onder andere (rollen)spellen, improvisatie, verhalen maken en psychodramatechnieken. Bij dramatherapie heeft de cliënt de mogelijkheid om in een veilige omgeving te oefenen met ander gedrag door bijvoorbeeld van rol te wisselen, verschillende rollen te spelen of te spiegelen. Cliënten kunnen hierdoor onder andere gevoelens leren herkennen/erkennen en adequaat uiten, eigen en andermans gedrag beter leren begrijpen en hier adequater mee omgaan of zelfverzekerder en weerbaarder worden.
 • Danstherapie gaat ervan uit dat psychische en emotionele klachten te zien zijn in het lichaam en de bewegingen van de cliënt. Een danstherapeutische behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op het reguleren van emoties en het vergroten van veerkracht. Door verschillende dansvormen en bewegingen kan de cliënt gevoelens, gedrag en gedachten verkennen en ermee experimenteren.
 • In psychomotorische therapie ligt de nadruk op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. Door middel van gerichte bewegings- en spelopdrachten kan de cliënt oefenen, ervaren en ontdekken welke invloed beweging heeft op lichaam en geest. Dit helpt bij het herkennen en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen.
 • Psychomotorische kindertherapie wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte manier van werken die aansluit bij de belevingswereld van het kind. De therapeut maakt gebruik van lichaamsgericht spel, bewegings- en spelmaterialen. Het kind kan zich uiten zonder dat woorden nodig zijn en spelenderwijs andere gedragspatronen ontwikkelen.
 • Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel gebruikt wordt om kinderen te begrijpen en te helpen. De therapeut volgt het kind in zijn spel en brengt onder woorden wat er gebeurt. Spel is de taal van het kind; door spel kan het kind gevoelens uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met nieuw gedrag.

Een kijkje in de therapiekamer

In dit filmpje kunt u een kijkje nemen in de kamer van één van onze vaktherapeuten.

Onze vaktherapeuten

Gitte Hoezen

Vaktherapeut drama

Claudia Crumbach

Vaktherapeut Dans en Beweging

Jeanette Nuijens

Psycholoog Beeldend therapeut

Christel Hendrikx

GZ-psycholoog

Speltherapeut

Infographic

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft een infographic over de inzet van vaktherapie in de jeugdhulp ontwikkeld:

Meer informatie

Op de website www.vaktherapie.nl is allerlei informatie te vinden over vaktherapie. Hier staan ook diverse filmpjes op die geschikt zijn en een goed beeld geven.

De behandelaren van Lionarons GGZ geven graag antwoord op uw vragen over het inzetten van vaktherapie tijdens de behandeling.

Lees meer

Brochures - Kind & Jeugd

Kind en Jeugd GGZ

Psychologische en psychiatrische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Executieve Functie Training

Basis Onderwijs

Executieve Functie Training

Voortgezet Onderwijs

Acceptance & Commitment Therapy

voor Kinderen en Jongeren

Folder eHealth

De kracht van digitale zorg

ADHD-training

voor kinderen met ADHD en hun ouders

Austismespectrumstroornis training

voor kinderen met autisme

Schematherapie groepstherapie

voor adolescenten

Sociale vaardigheidstraining

voor basisschool kinderen bovenbouw

Speltherapie

Lees meer