Cliënten

Hoe gaat het met u?

U heeft de innerlijke kracht om problemen te overwinnen en te bepalen hoe u een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Daarin moet u niet belemmerd worden door psychische problemen.

Hieronder leest u welke handvatten wij u daarvoor bieden.

Hoe werkt het bij ons?

We helpen kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende persoonlijke zorg.

Hieronder leest u hoe wij met u samenwerken.

Aanmelden

Samen met uw huisarts bekijkt u met welk type zorg u het beste geholpen bent. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich bij ons aanmelden voor een intakegesprek.

Aanmelden kan telefonisch via 088 - 1661100 of digitaal. Bij de aanmelding worden uw persoonsgegevens opgenomen en u wordt gevraagd kort aan te geven wat uw problematiek is, zodat nagegaan kan worden of u bij onze instelling aan het goede adres bent. Na de aanmelding wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor het intakegesprek.

Digitaal aanmelden is alleen mogelijk voor personen boven de 16 jaar. Voor jongere personen is toestemming nodig van (beide) gezaghebbende ouders. Let op: we kunnen uw aanmelding verwerken zodra wij de verwijsbrief van u of uw huisarts hebben ontvangen. Deze kunt u ook direct uploaden in het formulier.

Verwijzing

Volwassenen

Wanneer u klachten ervaart, bespreekt u deze eerst met de huisarts en/of POH-GGZ (de praktijkondersteuner van uw huisarts op het gebied van geestelijk gezondheidszorg). Hij of zij zal een verwijsbrief opstellen waarin u wordt verwezen voor Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) of Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Zodra wij de verwijsbrief binnen hebben, kunnen we u inschrijven en benaderen voor een intakegesprek.

Deze kunt u ook direct uploaden in het formulier.

Minderjarigen

Voor kinderen onder de 18 jaar kan het zijn dat (tevens) een beschikking van de gemeente en/of een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig is. De gemeente waarin u staat ingeschreven kan u hierover verder informeren.

In de gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal dient uw kind te worden verwezen naar onze afdeling Kind en Jeugd via JenS. JenS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in deze gemeentes. Wij werken samen met JenS. Uw verwijzing wordt via JenS aan ons doorgestuurd.

Intake

Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met u na wat uw klachten zijn en in welke mate ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Aan het eind van de intake leggen wij u een behandelvoorstel voor met een inschatting van de behandeltijd en de te verwachte resultaten. Wanneer u zich daarin kunt vinden, wordt dit het behandelplan.

Lees meer

Uitwisseling medische gegevens

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een organisatie die het mogelijk maakt om digitaal medicatiegegevens van cliënten op te vragen bij de apotheek en om digitaal recepten te versturen.

Vanaf 2020 maakt Lionarons GGZ ook gebruik van deze service om beter te kunnen controleren of medicijnen die wij voorschrijven geen verkeerde interactie hebben met andere medicatie die al wordt gebruikt.

Uw huisarts of apotheek heeft u gevraagd om toestemming om die gegevens via het LSP beschikbaar te stellen aan artsen die het opvragen.

Als u uw huisarts of apotheek toestemming heeft gegeven om uw belangrijkste medische gegevens te delen met andere zorgaanbieders via het Landelijk Schakelpunt, dan kunt u bekijken wat er met uw gegevens gebeurt via de website of app Volgjezorg.

Lees meer

Effect behandeling

Kind en Jeugd

Tijdens en aan het einde van de behandeling wordt er een psychologische vragenlijst afgenomen om te meten hoe effectief de behandeling is. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze zorg steeds verder verbeteren.

Volwassenen

Zorgverleners, cliënten en naasten hebben in zorgstandaarden vastgelegd wat goede zorg inhoudt. Deze standaarden helpen zorgverleners en cliënten om samen keuzes te maken over de behandeling. Om de effectiviteit van de behandeling te evalueren kunnen zorgverleners gebruik maken van Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit gebeurt ook bij Lionarons GGZ door tijdens en aan het einde van de behandeling een psychologische vragenlijst af te nemen. Deze video informeert u hoe dit werkt.

De resultaten van deze evaluaties kunnen worden vergeleken met de resultaten van andere zorginstellingen. Dit vergelijkingsonderzoek laten wij uitvoeren door de Alliantie Kwaliteit in de GGZ (Akwa GGZ). Bij Akwa GGZ werken cliënten, hun naasten en professionals samen om de kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Met als doel de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment. Omdat we het samen steeds beter willen doen.

Pas indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, krijgt Akwa GGZ van ons de benodigde gegevens om dit vergelijkingsonderzoek uit te kunnen voeren. Welke gegevens dit precies zijn kunt u lezen in het informatieblad dat u bij de toestemmingsverklaring ontvangt. Verder is het van belang voor u om te weten dat de gegevens vooraf worden gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat ze zodanig getransformeerd worden dat ze niet meer direct herleidbaar zijn tot u. Dit filmpje laat op een duidelijke manier zien hoe toestemming geven in zijn werk gaat en wat uw rechten hierin zijn.

Meer informatie over AKWA en hun werkwijze vindt u op hun website.

Lees meer