Verwijzers

Hoe kunnen we u helpen?

Als verwijzer wilt u de beste zorg voor uw cliënt. Lionarons GGZ biedt deze zorg, vertrouwd en dichtbij.

Onderstaand vindt u links naar ons zorgaanbod en leest u hoe u cliënten naar ons kunt verwijzen.

Hoe werkt het bij ons?

Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en samen met andere zorgverleners.
Hoe we dat vormgeven leest u onderstaand.

Verwijzing

Hoe kunt u verwijzen?

Wij vragen verwijzers om bij voorkeur voor verwijzingen Zorgdomein te gebruiken.

Vanwege de koppeling met ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan ons secretariaat deze sneller verwerken.

Natuurlijk is het mogelijk uw patiënt te verwijzen of voor uw patiënt consultatie aan te vragen via Medix en Vital Health.

Verwijzen of consultatie aanvragen per zorgmail of per fax kan ook.

Verwijzen naar de afdeling Kind en Jeugd

Huisartsen, POH-GGZ, sociale wijkteams of het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen verwijzen naar de afdeling Kind en Jeugd. Meer informatie hierover kunt u hier bekijken.

Verwijzen naar Volwassenen- en Ouderenzorg

Klik hier voor meer informatie.

Huisartsen en POH-GGZ kunnen verwijzen

Behandelaanbod

Het behandelaanbod van onze afdeling Kind en Jeugd vindt u hier.

Een uitgebreide beschrijving van ons behandelaanbod en de werkwijze van de afdelingen Volwassenen- en Ouderenzorg voor verwijzers vindt u hier.

Bereikbaarheid

Lionarons GGZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. Wegens pauze en administratieve werkzaamheden is het secretariaat niet bereikbaar tussen 12.00 en 14.00 uur. Intercollegiaal overleg met onze behandelaren is dan echter wel mogelijk. Er is een speciale keuzemogelijkheid voor intercollegiaal overleg in het menu dat u te horen krijgt.

Buiten onze kantoortijden kunt u een bericht achterlaten. Heeft u vragen over een patiënt die u overweegt naar ons te verwijzen? We staan u graag te woord!

T 088 - 1661100

F 088 - 1661198

info@lionarons-ggz.nl

Casuïstiektafel Hoog Complexe GGZ
De Casuïstiektafel Limburg voor hoog complexe GGZ is in juli 2020 gestart om mensen met een hoog complexe zorgvraag in Limburg beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar, geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Hoewel Lionarons GGZ geen cliënten met dergelijke complexe problematiek behandelt, nemen wij wel deel aan de casuïstiektafel. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Lees meer

Ambulante behandeling en begeleiding voor Kinderen en Jeugdigen samen met Scoor Jeugdhulp

In Brunssum en Maastricht biedt Lionarons GGZ in samenwerking met Scoor Jeugdhulp ambulante behandeling én begeleiding aan Kinderen en Jeugdigen. Doel van de samenwerking is om voor de doelgroep Kinderen en Jeugdigen indien geïndiceerd makkelijker op- en af te kunnen schalen van behandeling naar begeleiding en omgekeerd. Het Team Jeugd van de gemeente brengt samen met Lionarons GGZ en Scoor Jeugdhulp in kaart wanneer deze vorm van samenwerking gewenst is. Er is een gezamenlijk intaketeam, waarbij vanaf de start gestreefd wordt naar een optimaal passend zorgaanbod (matched care).

Matched Care

Uitgangspunt daarbij is: licht waar kan, zwaar waar nodig. In de intakefase wordt de nadruk gelegd op gedegen differentiaal diagnostisch onderzoek. Het blijkt steeds weer opnieuw hoe belangrijk het is om goed differentiaal diagnostisch onderzoek te doen, met name bij kinderen en jeugdigen, omdat die niet altijd in staat zijn onder woorden te brengen wat er aan schort. Dit is van belang, omdat de behandeling moet passen bij de gestelde diagnose om ook daadwerkelijk behandeleffect te bereiken. Het komt regelmatig voor dat behandelingen stagneren, omdat er geen goed beeld (krachten en zwakheden, maar ook specifieke stoornissen) is van de cliënt. Niet zelden wordt bijvoorbeeld zwakbegaafdheid gemist en pas na maanden tevergeefs behandelen vastgesteld.

Ook het onderscheid kunnen maken tussen ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen is van cruciaal belang bij de behandeling. Deze kennis helpt om ouders beter duidelijk te maken wat valt onder normaal gedrag (normaliseren) en wat gedrag is waarop gestuurd moet gaan worden als onderdeel van een stoornis. Door GGZ en ambulante hulp nauw samen te laten werken is er de mogelijkheid om diagnostiek bij de voordeur (intake- en diagnostiekfase) maar ook procesdiagnostiek tijdens lopende behandelingen/begeleiding in te zetten.

Variabel aanbod

We werken in deze samenwerking met een variabel aanbod. Op grond van de indicatie voor zorg is het mogelijk te werken met zorgtrajecten of zorgpakketten. Een zorgtraject is een hulpaanbod, waarbij er achtereenvolgens hulp geboden wordt, bijvoorbeeld; een cliënt heeft een intake-diagnostiek traject doorlopen en krijgt vervolgens 3 sessies psycho-educatie om cliënt en ouders uit te leggen wat een diagnose als ADHD of autisme is en wat dat betekent voor het dagelijks functioneren. Dan kan het behandeldeel stoppen en door middel van begeleiding in de thuissituatie/schoolsituatie wordt hulp in de directe omgeving geboden om daar te implementeren hoe om te gaan met een cliënt met een specifieke diagnose. Een zorgpakket bestaat uit een dubbel aanbod, waarbij er bijvoorbeeld EMDR of speltherapie wordt geboden (behandeling) en gelijktijdig opvoedingsondersteuning om het gezin te ondersteunen in de thuissituatie (begeleiding). Door dit gelijktijdig in te zetten ontstaat er een versterkend effect en kan er kort/intensief hulp geboden worden. De meerwaarde zit ook in de mogelijkheid om voortdurend af te stemmen met de behandelaar en samen zicht te houden op de voortgang en bij belemmering van het hulpverleningsproces gebruik te maken van elkaars kennis, competenties en kwaliteiten om te komen tot voortgang. Financiering verloopt via behandel- en of begeleidingsarrangementen van de gemeente.

Lees meer

1,5-lijns zorg

Medisch specialist in de huisartsenpraktijk

Op initiatief van Medisch Centrum Putstraat Landgraaf en Medisch Centrum West-Kerkrade zijn wij in 2018 gestart met een innovatief project Ouderenzorg in beide huisartspraktijken. Onze Specialist Ouderengeneeskunde (inmiddels door psychiater Ouderenzorg) houdt wekelijks een dagdeel spreekuur in beide praktijken. Doorgaans vindt dit spreekuur in de thuissituatie van de (kwetsbare) oudere plaats. Door het inzetten van de Specialist Ouderengeneeskunde / psychiater kan worden voorkomen dat ouderen worden verwezen voor een uitgebreid en vaak duur traject in het ziekenhuis, zorginstantie (V&V) of geestelijke gezondheidszorg. Door een nauwe samenwerking en overleg tussen huisartsen, POH ouderenzorg en de medisch specialist kan indien nodig de oudere doelmatig verwezen worden en desgewenst meer zorg worden ingezet. Dit project vindt plaats met financiële steun van de zorgverzekeraars en in samenwerking met het PlusPunt Ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg.
In een interview vertellen huisarts Stefan van der Eerden, Specialist Ouderen Geneeskunde Hilde Heijnen (BIG nummer 49031039601), POH-GGZ Ouderen Nadine Bouts en Praktijkmanager Judith Steuns van MC Putstraat over hun ervaringen. In deze geluidsopname van januari 2022 vertelt Nadine Bouts (POH-GGZ) over de samenwerking met onze afdeling Ouderenzorg.

Lees meer

Consultatie en Meedenkconsult

Consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de huisarts en beperkt zich tot diagnostiek, advies en (kortdurende) behandeling. Lionarons GGZ biedt consultatie aan voor huisartsen en POH-GGZ in geheel Limburg.

U vindt hieronder uitleg over de volgende onderwerpen (klik hiervoor eerst op lees meer om het menu uit te klappen):
Doel van consultatie
Consultatie-aanbod
Werkwijze
MDO GGZ
Structurele consultatie-psychiater in de huisartsenpraktijk
Spreekuren psychiater Ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk
Gezinscoaches team
Meedenkconsult via Zorgdomein
Contactpersonen consultatievragen
Financiering en registratie
Consultatietarieven


Doel van consultatie

Consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de huisarts en beperkt zich tot diagnostiek, advies en (kortdurende) behandeling. Lionarons GGZ biedt consultatie aan voor huisartsen en POH-GGZ in geheel Limburg. Doel: Het snel, efficiënt en adequaat ondersteunen van de eerstelijns huisartsenzorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, waarbij zowel diagnostische, farmacotherapeutische als behandelingsvragen aan de orde kunnen komen.

Consultatie-aanbod

 • Diagnostiek: het ondersteunen van de huisarts bij diens onderzoek ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van een psychiatrische diagnose.
 • Advies over behandeling: het ondersteunen van de huisarts bij de behandeling van een patiënt met psychiatrische klachten.
 • Advies over bejegening: het ondersteunen van de huisarts bij de omgang met patiënten met gedrags- of persoonlijkheidsproblemen.
 • Groepsconsultatie: het (op structurele basis) ondersteunen van de huisartsengroep bij de diagnostiek en behandeling van, en omgang met patiënten met psychiatrische, cognitieve en gedragsproblematiek.

Werkwijze

Voor consultatie is vooraf toestemming van de patiënt nodig. Consultatie kan plaats vinden via telefonisch contact met de huisarts, face-to-face contact met patiënt en huisarts in de huisartspraktijk of via contact met de huisarts via Zorgmail, Zorgdomein, Medix of het KIS van Provico. Face-to-face contact verdient de voorkeur bij complexe problematiek, waarbij observatie van de patiënt een belangrijk diagnostisch aspect kan zijn. In overleg met de aanvrager kan een afspraak gemaakt worden voor een face-to-face contact.

De verantwoordelijkheid voor de zorg en behandeling blijft bij consultatieve raadpleging bij de huisarts van de betreffende patiënt.

MDO GGZ

Een bijzondere vorm van consultatie is deelname aan het multidisciplinair overlg in de huisartsenpraktijk. In dit multidisciplinair overleg kunnen op periodieke basis patiënten van de huisarts worden besproken om de zorg op elkaar af te stemmen. Wij bieden deelname van een van onze professionals aan het MDO aan, om vanuit de GGZ expertise mee te denken over ingebrachte casuïstiek.

Structurele consultatie psychiater in de huisartsenpraktijk

In een aantal praktijken in Zuid-Limburg zijn onze psychiaters periodiek aanwezig voor consultatievragen van de huisarts en POH-GGZ. Zij bespreken casuïstiek of zien eenmalig een patiënt in de huisartsenpraktijk. Deze vorm van consultatie is erop gericht om patiënten zo lang mogelijk in de huisartsenpraktijk te kunnen begeleiden of gericht te kunnen verwijzen. Consultatievragen betreffen in dit geval doorgaans medicatie- of diagnostiek vragen. Ook neemt de psychiater deel aan het MDO in de praktijken. Deze vorm van consultatie wordt vergoed uit de Consultatie, eHealth en Triage (CET) gelden van de huisarts. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u contact opnemen met Wilma Noteborn, manager Ketenzorg. In dit document vertellen psychiater Aleida Frissen (BIG nummer 99911043601), POH-GGZ Bianca Baade en huisarts Donna Lenders over deze vorm van consultatie in de huisartsenpraktijk.

Spreekuren psychiater ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk

Onze psychiater ouderengeneeskunde houdt op structurele basis spreekuur in een aantal huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg. Deze vorm van consultatie is erop gericht kwetsbare ouderen met psychische klachten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met begeleiding van de huisarts en de POH-GGZ (Ouderenzorg). De psychiater gaat op huisbezoek bij de kwetsbare oudere of ziet deze in de huisartsenpraktijk. Ook medicatie-advies en een neuropsychologisch onderzoek behoort tot de mogelijkheden. De huisarts of POH-GGZ evenals het systeem van de patiënt ontvangen concrete handvatten voor het begeleiden van de oudere. Deze vorm van consultatie wordt gefinancierd uit de innovatiegelden van de tariefbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg. Ook HOZL / Pluspunt zijn nauw betrokken aangezien zij de financiering ontvangen in het kader van MijnZorg. U kunt hier meer lezen over deze innovatieve vorm van 1,5 lijns Ouderenzorg (*NB: de spreekuren werden ten tijde van dit artikel nog uitgevoerd door onze specialist ouderengeneeskunde).

Gezinscoaches team

In veel gemeenten wordt gewerkt met een centrum Jeugd en Gezin (CJG) en/of zogenaamde gezinscoaches teams. Een multidisciplinair team vangt patiënten op dichtbij hun eigen woonplaats en coördineert de zorg die nodig is rondom de jeugdige. Desgewenst kan een behandelaar met expertise Kind- en Jeugdzorg van Lionarons GGZ deelnemen aan een gezinscoaches team in één van de gemeentes in ons werkgebied. Dit garandeert dat diagnostiek en indicering snel kan worden gedaan en de patiënt een onderbouwde beschikking kan krijgen.

Meedenkconsult via Zorgdomein

Een Meedenkconsult is een speciale vorm van consultatie. Korte vragen op het gebied van medicatie, diagnostiek, verwijzing of begeleiding in de huisartsenpraktijk lenen zich met name voor het aanvragen van een Meedenkconsult. Het Meedenkconsult kunt u via Zorgdomein bij Lionarons GGZ aanvragen. Contact tussen de consultatievrager en consultatiegever verloopt uitsluitend digitaal, er is geen contact tussen de consultatiegever en uw patiënt. U mag binnen drie werkdagen een reactie op uw vraag verwachten. Het antwoord op uw vraag ontvangt u digitaal. Het Meedenkconsult wordt net als reguliere consultaties gefactureerd bij de budgethouder van de POH-GGZ gelden.

Contactpersonen voor consultatievragen

De teamleiders van de verschillende afdelingen nemen de consultatievragen in ontvangst. U kunt hen bereiken via het secretariaat. Als zij telefonisch niet bereikbaar zijn, kan het secretariaat een terugbelverzoek in de agenda plannen.


Financiering en registratie

Consultatie wordt gefinancierd vanuit de POH-GGZ gelden. Het consultatietarief wordt in rekening gebracht bij de budgethouder van de POH-GGZ gelden. De consultatie wordt geregistreerd op naam van de aanvragende huisarts, de datum van de aanvraag, de vraagstelling en het verstrekte advies. Van de consultatie wordt een verslag gemaakt dat via zorgmail naar de aanvrager wordt verstuurd.

Consultatietarieven

Discipline Uurtarief
GZ-psycholoog € 115,-
Verpleegkundig specialist GGZ € 115,-
Psychotherapeut € 131,-
Psychiater € 165,-
Rapportages € 105,-
Lees meer

Samenwerking

Wij staan bekend om onze nauwe samenwerking met de verwijzer, waarbij een goede onderlinge afstemming van de zorgverlening en een snelle terugkoppeling van de informatie na intake en afsluiting van de behandeling centraal staan. Lionarons GGZ ondersteunt huisartsen bij het installeren van een hometeam. Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband, bestaande uit huisarts, POH-GGZ en disciplines als psycholoog, maatschappelijk werkende en SPV.

De laatste tijd spreken wij toenemend teleurgestelde huisartsen die hun patiënt niet goed verwezen krijgen naar een GGZ-instelling en ook bij ons niet altijd terecht kunnen. Reden hiervoor ligt bijvoorbeeld in het bestaan van wachtlijsten of omdat de problematiek van de patiënt niet matcht met de zorg zoals verzekeraars die bij ons inkopen. Hoewel wij het niet in zorg nemen telkens met gegronde redenen omkleden en voorzien van een advies aan de huisarts of POH-GGZ voor beter passende zorg voor de patiënt, leidt een afwijzing begrijpelijkerwijs tot teleurstelling bij de verwijzer / POH-GGZ (en diens patiënt). We hebben begrip voor de heikele positie waarin deze zich bevinden, met een patiënt die zij ook niet zelf kunnen behandelen voor psychiatrische problematiek, maar waarvoor zij wel verantwoordelijkheid nemen zolang deze niet op de juiste plek terecht kan. Wij zien onszelf als een ketenpartner en willen dit probleem niet opzij schuiven, maar lopen ook zelf aan tegen beperkingen.
Daarom hebben wij eind mei 2021 per brief aan de zorggroepen in ons werkgebied voorgesteld om in onderling overleg te zoeken naar oplossingen, waardoor alle betrokken partijen (huisarts, POH-GGZ, patiënt en GGZ-instelling) van elkaar weten wat ze mogen verwachten, welke alternatieven er zijn en we onprettige discussies in de toekomst kunnen vermijden. In de brief hebben wij ook nogmaals onze werkwijze en ons behandelaanbod uitgebreid toegelicht met het verzoek de aangesloten huisartsen hierover te informeren. U kunt de informatie hierover hier bekijken. Ook hebben wij inmiddels zoveel mogelijk huisartsen persoonlijk geïnformeerd, met een toelichting op het aanbod van de geïntegreerde GGZ-instellingen in Zuid-Limburg.

Ketenzorg

Lionarons GGZ werkt nauw samen met huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners in de vorm van Ketenzorg.


Zo leveren wij bijvoorbeeld een Specialist Ouderengeneeskunde in een aantal huisartspraktijken en ondersteunen onze psychologen en verpleegkundig specialisten een aantal huisartspraktijken bij de zorg aan verzorgingstehuizen en zorgcentra. Indien u ideeën heeft over samenwerking in de eerstelijns zorgketen en hierover van gedachten met ons wilt wisselen dan kunt u contact opnemen met onze manager Ketenzorg. U kunt ook contact met haar opnemen als u onze samenwerking met u wilt opstarten of evalueren.

Wilma Noteborn

Ketenzorgmanager

telefoon: 06 46 92 72 81

Lees meer

Praktijk Ondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg

Samenwerking

De POH-GGZ is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner. We zijn u daarom graag van dienst met vrijblijvend advies over een passende verwijzing of overbrugging van de wachttijd. Ook bieden wij u graag consultatie. Consultatie wordt vergoed uit de Consultatie, -eHealth en Triage gelden van de huisarts. Wij hebben een consultatie-overeenkomst met alle POH-GGZ aanbieders in Limburg.

Als u met ons wilt overleggen, kunt u contact opnemen met de teamleiders van de verschillende afdelingen. Zij zijn bereikbaar via ons secretariaat: 088 166 11 00. Zo nodig plant het secretariaat een terugbelverzoek in de agenda van de desbetreffende teamleider.

De Wijkpraktijk

De Wijkpraktijk is een zusterbedrijf van Lionarons GGZ. De Wijkpraktijk biedt ondersteuning aan de huisartsenzorg door het inzetten van onafhankelijke praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) in de huisartspraktijk.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van De Wijkpraktijk.

Lees meer

TeleScreen

Geobjectiveerde en onderbouwde verwijzing

Indien een cliënt door de huisarts naar een GGZ-instelling wordt verwezen, dient de verwijzing een duidelijke hulpvraag te omvatten, die gebaseerd is op een binnen de DSM 5 benoemde vastgestelde of voorlopig vastgestelde stoornis. In de ideale situatie gebruikt de verwijzer naast het diagnostisch gesprek bij de verwijzing bij voorkeur een betrouwbaar en valide beslisondersteunend instrument. De objectivering en de uitkomst van het beslisondersteunend instrument maken dan onderdeel uit van de verwijzing.

Passend hulpaanbod

Met toestemming van CZ en VGZ passen wij bij verwijzing een online screening toe. Wij gebruiken hiervoor de TeleScreen. Pas nadat onze intakers - mede op basis van de resultaten van deze screening - hebben besloten dat wij een passend hulpaanbod voor uw patiënt hebben, plaatsen wij deze op onze wachtlijst. Meer informatie hierover vindt u hier. Uiteraard wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënt. Als deze de TeleScreen niet wil of kan invullen, volgt het reguliere intake- en diagnostiektraject.

Veelbelovende pilot

In 2019 hebben wij met toestemming van CZ en VGZ een pilot uitgevoerd om de TeleScreen als voordeurscreening toe te passen bij alle volwassen cliënten, bij wie de huisarts bij verwijzing geen screeningsinstrument heeft toegepast. De eindevaluatie van deze pilot laat een aantal veelbelovende resultaten zien, die aantonen dat de TeleScreen een positieve invloed heeft op een snelle toeleiding van cliënten naar passende zorg. Deze veelbelovende pilot met de inzet van de TeleScreen is voor ons reden om de TeleScreen standaard in te zetten aan onze voordeur.

Kosten

Voor de verwezen cliënt zijn er geen bijkomende kosten aan de TeleScreen verbonden. De TeleScreen wordt vergoed uit de Consultatie, eHealth en Triage (CET)-gelden die onderdeel uitmaken van de financiering voor de POH-GGZ.

Good practice voor Zinnige Zorg

Voordeurscreening door middel van de TeleScreen is door VGZ uitgeroepen tot Good Practice voor Zinnige Zorg. De verzekeraar pleit ervoor de TeleScreen al in de huisartsenpraktijk in te zetten, zodat cliënten nóg gerichter naar de GGZ kunnen worden verwezen. Bekijk hier de Infographic die VGZ voor deze Good Practice heeft ontwikkeld. In juni 2022 verzorgden wij een webinar over de TeleScreen voor zorgverzekeraar VGZ. Dit webinar kunt u hier terugkijken.

Voor meer informatie over de inzet van de TeleScreen kunt u contact opnemen met:

Wilma Noteborn

Manager Ketenzorg

telefoon: 06 46 92 72 81

w.noteborn@lionarons-ggz.nl

Lees meer

Volwassenen- en Ouderenzorg Lionarons GGZ

Aangezien ons aannamebeleid is aangepast ten gevolge van het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars informeren wij u onze verwijzers graag over het volgende:

Welke cliënten kunt u verwijzen naar onze Volwassenenzorg en Ouderenzorg?

Lionarons GGZ behandelt cliënten met problematiek die voldoet aan de criteria van de Generalistische en Gespecialiseerde GGZ. We kunnen echter niet het gehele spectrum van diagnostische categorieën aannemen.

Hieronder leest u welke problematiek binnen ons behandelaanbod past.

Generalistische Basis GGZ

In de GB-GGZ worden niet complexe psychische stoornissen behandeld (zonder interfererende comorbiditeit of problemen op andere levensgebieden). De behandeling is voornamelijk monodisciplinair en kan bestaan uit:

 • Face to face gesprekken.
 • Een vorm van (begeleide) eHealth.
 • Groepsbehandeling
 • Een combinatie van gesprekken en eHealth

De GB-GGZ bestaat uit de behandelproducten kort, middel, intensief, chronisch en Eleo.

Eleo

Lionarons GGZ behandelt zoveel mogelijk cliënten die voldoen aan de criteria van de S-GGZ binnen het GB-GGZ product Eleo. Eleo is een vorm van substitutie van gespecialiseerde zorg naar basis GGZ, waarvoor specifieke criteria zijn geformuleerd.

Complexe psychiatrische zorgvragen worden daarbinnen behandeld met protocollaire, monodisciplinaire zorg, met een gemiddelde behandelduur van 1000-1300 minuten en wij beperken ons daarbinnen tot de hulpvraag van de client op de meest invaliderende klacht.

Eleo kan worden ingezet voor cliënten die bij CZ zijn verzekerd. Andere zorgverzekeraars kennen dit product niet.

De belangrijkste indicaties zijn: Psychiatrische problematiek met ernstige comorbide stoornissen zoals depressie, angst en trauma, die mogelijk ook samenhangen met somatische of psychosociale problemen.

Er mag geen sprake zijn van suïcidaliteit, gevaar, acute of chronische psychiatrie of zorgvragen waarbij multidisciplinaire GGZ-zorg (waaronder uitgebreide diagnostiek) noodzakelijk is.

Let op: Op de verwijsbrief dient u te vermelden dat het gaat om een cliënt met S-GGZ problematiek voor behandeling via Eleo (substitutie)

Gespecialiseerde GGZ

De S-GGZ is bedoeld voor cliënten met complexe psychische aandoeningen, die een multidisciplinaire behandeling vergen. Diagnostiek is veelal noodzakelijk alvorens tot behandeling te kunnen overgaan. De behandeling vindt plaats in de vorm van (een combinatie van) face to face gesprekken, groepsbehandeling en eHealth.

Aangezien Lionarons GGZ alleen tijdens kantooruren werkzaam is en geen crisisbehandeling kan bieden, hebben wij in de S-GGZ met name een goed passend behandelaanbod voor:

 • Diagnostiek en behandeling bij ontwikkelingsstoornissen (autisme en ADHD) al dan niet in combinatie met LVB problematiek.
 • Diagnostiek en behandeling van cluster C persoonlijkheidsproblematiek.
 • Diagnostiek en behandeling van complexe problematiek met comorbide depressie, angst en trauma wanneer een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is (denk aan combinatie van psychologische behandeling en farmacotherapie).

Bij voorkeur is er een casemanager buiten de GGZ beschikbaar voor alle regelzaken binnen het sociaal domein, huisvesting en dagbesteding. Wij werken graag met andere zorgaanbieders samen.

Specifiek voor Ouderen

Naast het hierboven genoemde aanbod, biedt de afdeling Ouderenzorg aanvullend diagnostiek (NPO) en begeleiding bij neurocognitieve stoornissen (met name Parkinson en dementie). Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders zoals fysio- of ergotherapie, thuiszorg, casemanagers dementie en mantelzorgers.

Contra-indicaties

Ons zorgaanbod is afgestemd op de zorg die door de verzekeraars bij ons wordt ingekocht. Zorg die zij niet bij ons inkopen, wordt niet vergoed en kunnen wij niet oppakken.

Contra-indicaties voor behandeling bij Lionarons GGZ zijn psychotische stoornissen of stoornissen met psychotische kenmerken. Ook actieve of dreigende suïcidaliteit zijn een contra-indicatie.

Werkwijze

De behandeling bij Lionarons GGZ ziet er als volgt uit (schematische weergave):

 • Verwijzing door huisarts, POH of andere GGZ-instelling.
 • (Online) screening d.m.v. de TeleScreen met gevalideerde meetinstrumenten en een klinisch interview om het juiste echelon te bepalen en de hulpvraag te verhelderen (Embloom). Indien er in de huisartsenpraktijk al een triage-instrument is ingezet, nemen wij dit over. Een uitzondering hierop vormt de 4DKL. Ook met IPractice werken wij samen. Het is belangrijk dat uw verwezen patiënt de TeleScreen zo snel mogelijk invult.
 • Pre-intake (beoordeling screeningsrapportage en verwijzing, door medewerkers van Lionarons GGZ om vraag en aanbod te matchen).
  • Indien passend behandelaanbod: cliënt wordt ingeschreven op wachtlijst - echelonindeling.
  • Indien geen passend behandelaanbod: cliënt wordt terugverwezen naar de huisarts. Als wij geen passend aanbod hebben, nemen we contact op met de verwijzer en geven advies over een beter passend behandelaanbod.
 • Cliënt wordt uitgenodigd voor de intake (na de pre-intake).
 • Na de intake vindt er door een behandelaar en regiebehandelaar een terugkoppelingsgesprek plaats met de cliënt. In een heel enkel geval kunnen de bevindingen van de intake aanleiding zijn tot een doorverwijzing naar een ander beter passend hulpaanbod. Dit wordt in het terugkoppelingsgesprek met de cliënt besproken. Uiteraard wordt hierover ook de verwijzer geïnformeerd.
 • Start behandeling: face to face gesprekken, groepstherapie en/of eHealth.
 • Afronding behandeling: zo nodig warme overdracht naar POH-GGZ of sociaal domein.
 • Doorpakplan
 • Afsluiting behandeling.

Lionarons GGZ is verantwoordelijk voor de cliënt vanaf het moment van intake.

Overleg passende verwijzing

Wilt u met ons overleggen of wij een passend behandelaanbod hebben? Neem dan contact op met één van onze teamleiders. Zij denken graag met u mee.

Laat via het secretariaat (088 166 11 00) een terugbelverzoek in de agenda plannen, indien de teamleider niet bereikbaar is. We bellen u graag terug op een voor u geschikt moment.

Locaties

Volwassenen- en Ouderenzorg: Bekkerweg 1 in Heerlen
Ouderenzorg: Gelissendomein 8 Maastricht
Ouderenzorg: diagnostiek en behandeling kunnen in de thuissituatie plaatsvinden indien outreachende zorg (setting 4) is geïndiceerd.

Verzekeraars

Op deze website publiceren wij jaarlijks met welke zorgverzekeraars wij een contract afsluiten.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg veranderd. Op die datum is het Zorgprestatiemodel van kracht geworden. Zorginhoudelijk is er niets veranderd. De wijzigingen gaan enkel over de vergoeding van de zorg.

GGZ-instellingen declareren behandelingen vanaf 2022 per contact. Dit contact kan een persoonlijk gesprek zijn, een telefonisch/beeldbelgesprek, maar ook contact via email of het cliëntenportaal, of een eHealth-opdracht die de behandelaar voor de cliënt klaar zet.

De verzekeraar stuurt elke maand een rekening (zorgkostenfactuur) van de GGZ-behandeling naar de cliënt.

Door de invoering van deze nieuwe bekostiging komen de zorgkosten in elk kalenderjaar ten laste van het eigen risico. Als een behandeling dus start en in het daaropvolgende kalenderjaar doorloopt, dan betaalt de cliënt in beide kalenderjaren eigen risico. Meer informatie over de vergoeding van de zorg, leest u hier.

Binnen het Zorgprestatiemodel biedt Lionarons GGZ behandeling binnen de settingen 2, 3 als 4:

 • setting 2 instelling ambulant monodisciplinair
 • setting 3 instelling ambulant multidisciplinair
 • setting 4 outreachend

Op de verwijsbrief hoeft u enkel aan te geven of u verwijst voor behandeling in de GB-GGZ of S-GGZ. De setting hoeft u niet te vermelden.

Kind en Jeugd

Uiteraard kunt u ook verwijzen voor de afdeling Kind en Jeugd. Meer informatie hierover vindt u hier.

Lees meer