Verwijzers

Hoe kunnen we u helpen?

Als verwijzer wilt u de beste zorg voor uw cliënt. Lionarons GGZ biedt deze zorg, vertrouwd en dichtbij.

Onderstaand vindt u links naar ons zorgaanbod en leest u hoe u cliënten naar ons kunt verwijzen.

Hoe werkt het bij ons?

Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en samen met andere zorgverleners.
Hoe we dat vormgeven leest u onderstaand.

Verwijzing

U kunt uw patiënt telefonisch, per Zorgmail of per fax naar Lionarons GGZ verwijzen. We verzoeken u om hiervoor deze verwijsbrief te gebruiken. Verder is het mogelijk uw patiënt te verwijzen of voor uw patiënt consultatie aan te vragen via...

Lionarons GGZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten.

T 088 - 1661100

F 088 - 1661198

info@lionarons-ggz.nl

Zorgmail


Lionarons GGZ beschikt over zorgmail voor huisartsen. Via deze beveiligde e-mailverbinding kunt u uw patiënten verwijzen. Ook kan informatie over patiënten met de huisarts worden uitgewisseld, zoals een informatiebericht over de intake, de afsluiting of de voortgang van een behandeling. Uiteraard alleen indien hiervoor toestemming is verleend door uw patiënt. U kunt als huisarts kan een bericht via zorgmail rechtstreeks in het HIS inlezen en koppelen aan het dossier van uw patiënt.

Verwijzingen naar Lionarons GGZ Kind en Jeud via JenS

In de gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal dienen verwijzingen naar onze afdeling Kind en Jeugd te verlopen via JenS.

ASR en Caresq in 2020 niet gecontracteerd

Lionarons GGZ heeft besloten om voor 2020 geen contract af te sluiten met zorgverzekeraars De Amersfoortse (ASR) en Caresq. De reden hiervoor is dat Lionarons GGZ voor de tarieven van beide verzekeraars niet de kwaliteit van zorg kan bieden die we gewend zijn. Lees hier wat dit betekent voor bestaande en nieuwe cliënten die bij een van beide verzekeraars zijn aangesloten.

Lees meer

Ambulante behandeling en begeleiding voor Kinderen en Jeugdigen samen met Scoor Jeugdhulp

In Brunssum en Maastricht biedt Lionarons GGZ in samenwerking met Scoor Jeugdhulp ambulante behandeling én begeleiding aan Kinderen en Jeugdigen. Doel van de samenwerking is om voor de doelgroep Kinderen en Jeugdigen indien geïndiceerd makkelijker op- en af te kunnen schalen van behandeling naar begeleiding en omgekeerd. Het Team Jeugd van de gemeente brengt samen met Lionarons GGZ en Scoor Jeugdhulp in kaart wanneer deze vorm van samenwerking gewenst is. Er is een gezamenlijk intaketeam, waarbij vanaf de start gestreefd wordt naar een optimaal passend zorgaanbod (matched care).

Matched Care

Uitgangspunt daarbij is: licht waar kan, zwaar waar nodig. In de intakefase wordt de nadruk gelegd op gedegen differentiaal diagnostisch onderzoek. Het blijkt steeds weer opnieuw hoe belangrijk het is om goed differentiaal diagnostisch onderzoek te doen, met name bij kinderen en jeugdigen, omdat die niet altijd in staat zijn onder woorden te brengen wat er aan schort. Dit is van belang, omdat de behandeling moet passen bij de gestelde diagnose om ook daadwerkelijk behandeleffect te bereiken. Het komt regelmatig voor dat behandelingen stagneren, omdat er geen goed beeld (krachten en zwakheden, maar ook specifieke stoornissen) is van de cliënt. Niet zelden wordt bijvoorbeeld zwakbegaafdheid gemist en pas na maanden tevergeefs behandelen vastgesteld.

Ook het onderscheid kunnen maken tussen ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen is van cruciaal belang bij de behandeling. Deze kennis helpt om ouders beter duidelijk te maken wat valt onder normaal gedrag (normaliseren) en wat gedrag is waarop gestuurd moet gaan worden als onderdeel van een stoornis. Door GGZ en ambulante hulp nauw samen te laten werken is er de mogelijkheid om diagnostiek bij de voordeur (intake- en diagnostiekfase) maar ook procesdiagnostiek tijdens lopende behandelingen/begeleiding in te zetten.

Variabel aanbod

We werken in deze samenwerking met een variabel aanbod. Op grond van de indicatie voor zorg is het mogelijk te werken met zorgtrajecten of zorgpakketten. Een zorgtraject is een hulpaanbod, waarbij er achtereenvolgens hulp geboden wordt, bijvoorbeeld; een cliënt heeft een intake-diagnostiek traject doorlopen en krijgt vervolgens 3 sessies psycho-educatie om cliënt en ouders uit te leggen wat een diagnose als ADHD of autisme is en wat dat betekent voor het dagelijks functioneren. Dan kan het behandeldeel stoppen en door middel van begeleiding in de thuissituatie/schoolsituatie wordt hulp in de directe omgeving geboden om daar te implementeren hoe om te gaan met een cliënt met een specifieke diagnose. Een zorgpakket bestaat uit een dubbel aanbod, waarbij er bijvoorbeeld EMDR of speltherapie wordt geboden (behandeling) en gelijktijdig opvoedingsondersteuning om het gezin te ondersteunen in de thuissituatie (begeleiding). Door dit gelijktijdig in te zetten ontstaat er een versterkend effect en kan er kort/intensief hulp geboden worden. De meerwaarde zit ook in de mogelijkheid om voortdurend af te stemmen met de behandelaar en samen zicht te houden op de voortgang en bij belemmering van het hulpverleningsproces gebruik te maken van elkaars kennis, competenties en kwaliteiten om te komen tot voortgang. Financiering verloopt via behandel- en of begeleidingsarrangementen van de gemeente.

Lees meer

1,5-lijns zorg

Specialist oudergeneeskunde in de huisartsenpraktijk

Op initiatief van Medisch Centrum Putstraat Landgraaf en Medisch Centrum West-Kerkrade zijn wij in 2018 gestart met een innovatief project Ouderenzorg in beide huisartspraktijken. Onze Specialist Ouderengeneeskunde houdt wekelijks een dagdeel spreekuur in beide praktijken. Doorgaans vindt dit spreekuur in de thuissituatie van de (kwetsbare) oudere plaats. Door het inzetten van de Specialist Ouderengeneeskunde (S.O.) wordt geprobeerd te voorkomen dat ouderen worden verwezen voor een uitgebreid en vaak duur traject in het ziekenhuis, zorginstantie (V&V) of geestelijke gezondheidszorg. Door een nauwe samenwerking en overleg tussen huisartsen, POH ouderenzorg en de S.O. kan indien nodig de oudere doelmatig verwezen worden en desgewenst meer zorg worden ingezet. Dit project vindt plaats met financiële steun van de zorgverzekeraars en in samenwerking met het PlusPunt Ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg.
In een interview vertellen huisarts Stefan van der Eerden, Specialist Ouderen Geneeskunde Hilde Heijnen, POH-GGZ Ouderen Nadine Bouts en Praktijkmanager Judith Steuns van MC Putstraat over hun ervaringen.

Lees meer

Consultatie

Consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de huisarts en beperkt zich tot diagnostiek, advies en (kortdurende) behandeling. Lionarons GGZ biedt consultatie aan voor huisartsen en POH-GGZ in geheel Limburg.


Doel van consultatie

Consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de huisarts en beperkt zich tot diagnostiek, advies en (kortdurende) behandeling. Lionarons GGZ biedt consultatie aan voor huisartsen en POH-GGZ in geheel Limburg. Doel: Het snel, efficiënt en adequaat ondersteunen van de eerstelijns huisartsenzorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, waarbij zowel diagnostische, farmacotherapeutische als behandelingsvragen aan de orde kunnen komen.

Consultatie-aanbod

  • Diagnostiek: het ondersteunen van de huisarts bij diens onderzoek ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van een psychiatrische diagnose.
  • Advies over behandeling: het ondersteunen van de huisarts bij de behandeling van een patiënt met psychiatrische klachten.
  • Advies over bejegening: het ondersteunen van de huisarts bij de omgang met patiënten met gedrags- of persoonlijkheidsproblemen.
  • Groepsconsultatie: het (op structurele basis) ondersteunen van de huisartsengroep bij de diagnostiek en behandeling van, en omgang met patiënten met psychiatrische, cognitieve en gedragsproblematiek.

Werkwijze

Voor consultatie is vooraf toestemming van de patiënt nodig. Consultatie kan plaats vinden via telefonisch contact met de huisarts, face-to-face contact met patiënt en huisarts in de huisartspraktijk of via contact met de huisarts via Zorgmail, Zorgdomein, Medix of het KIS van Provico. Face-to-face contact verdient de voorkeur bij complexe problematiek, waarbij observatie van de patiënt een belangrijk diagnostisch aspect kan zijn. In overleg met de aanvrager kan een afspraak gemaakt worden voor een face-to-face contact.

De verantwoordelijkheid voor de zorg en behandeling blijft bij consultatieve raadpleging bij de huisarts van de betreffende patiënt.

Hometeam

Een bijzondere vorm van consultatie is deelname aan het hometeam van de huisarts. Dit multidisciplinaire team rondom de huisarts bespreekt op periodieke basis patiënten van de huisarts om de zorg op elkaar af te kunnen stemmen. Wij bieden deelname van een van onze professionals aan het hometeam aan, om vanuit de GGZ expertise mee te denken over ingebrachte casuïstiek.

Gezinscoaches team

In veel gemeenten wordt gewerkt met een centrum Jeugd en Gezin (CJG) en/of zogenaamde gezinscoaches teams. Een multidisciplinair team vangt patiënten op dichtbij hun eigen woonplaats en coördineert de zorg die nodig is rondom de jeugdige. Desgewenst kan een behandelaar met expertise Kind- en Jeugdzorg van Lionarons GGZ deelnemen aan een gezinscoaches team in één van de gemeentes in ons werkgebied. Dit garandeert dat diagnostiek en indicering snel kan worden gedaan en de patiënt een onderbouwde beschikking kan krijgen.

Contactpersonen voor consultatievragen

De managers van de verschillende afdelingen nemen de consultatievragen in ontvangst. Zij beoordelen vervolgens wie van de professionals binnen Lionarons GGZ deze vraag het beste kan beantwoorden.

Mw. Chris Quanjel, GZ-psycholoog
Manager Kind en Jeugd

Mobiel: 06 113 64 258
E-mail: c.quanjel@lionarons-ggz.nl


Mw. Chris Quanjel, GZ-psycholoog (ad interim)
Manager Volwassenenzorg

Mobiel: 06 113 64 258
E-mail: c.quanjel@lionarons-ggz.nl


Mw. Hilde Heijnen, specialist ouderengeneeskunde
Manager Ouderenzorg

Mobiel: 06 465 93 571
E-mail: h.heijnen@lionarons-ggz.nl


Financiering en registratie

Consultatie wordt gefinancierd vanuit de POH-GGZ gelden. Het consultatietarief wordt in rekening gebracht bij de budgethouder van de POH-GGZ gelden. De consultatie wordt geregistreerd op naam van de aanvragende huisarts, de datum van de aanvraag, de vraagstelling en het verstrekte advies. Van de consultatie wordt een verslag gemaakt dat via zorgmail naar de aanvrager wordt verstuurd.

Consultatietarieven

Discipline

Psychiater
Specialist ouderengeneeskunde
Klinisch psycholoog
GZ-psycholoog

Per uur

€ 120,-
€ 120,-
€ 100,-
€ 85,-

Per tijdeenheid van 10 min.

€ 25,-
€ 25,-
€ 20,-
€ 15,-

Lees meer

Samenwerking

Wij staan bekend om onze nauwe samenwerking met de verwijzer, waarbij een goede onderlinge afstemming van de zorgverlening en een snelle terugkoppeling van de informatie na intake en afsluiting van de behandeling centraal staan. Lionarons GGZ ondersteunt huisartsen bij het installeren van een hometeam. Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband, bestaande uit huisarts, POH-GGZ en disciplines als psycholoog, maatschappelijk werkende en SPV.

Ketenzorg

Lionarons GGZ werkt nauw samen met huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners in de vorm van Ketenzorg.


Zo leveren wij bijvoorbeeld een Specialist Ouderengeneeskunde in een aantal huisartspraktijken en ondersteunen onze psychologen en verpleegkundig specialisten een aantal huisartspraktijken bij de zorg aan verzorgingstehuizen en zorgcentra. Indien u ideeën heeft over samenwerking in de eerstelijns zorgketen en hierover van gedachten met ons wilt wisselen dan kunt u contact opnemen met onze manager Ketenzorg. U kunt ook contact met haar opnemen als u onze samenwerking met u wilt opstarten of evalueren.

Wilma Noteborn

Ketenzorgmanager

telefoon: 06 46 92 72 81

w.noteborn@lionarons-ggz.nl

Lees meer

Praktijk Ondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg

De Wijkpraktijk (zusterbedrijf van Lionarons GGZ) biedt ondersteuning aan de huisartsenzorg door het inzetten van praktijkondersteuners GGZ in de huisartspraktijk (POH-GGZ).

Onze POH-GGZ zijn op de hoogte van volwassenenzorg, jeugdzorg en ouderenzorg. De POH-GGZ verzorgen binnen de huisartspraktijk de screening, kortdurende begeleiding of juist langdurige ondersteuning van patiënten met psychische, psycho-organische of psychiatrische problematiek. Tevens kan de POH-GGZ zorgen voor een vlotte doorverwijzing naar een voor de huisarts betrouwbare ketenpartner en onderhoudt contact met de GGZ-instelling aangaande de behandeling van de door de huisarts doorverwezen patiënten.


De Wijkpraktijk is de formele werkgever van de POH-GGZ.

Triage en eHealth

Embloom

Voor aangesloten huisartsen en POH-GGZ heeft De Wijkpraktijk in het kader van triage en eHealth samenwerkingsafspraken gemaakt met Embloom.

U kunt als huisartsenpraktijk kiezen uit diverse screeningsinstrumenten. Huisartsen en POH-GGZ maken het meest gebruik van de TeleScreen S, TeleScreen en de 4DKL+. Deze laatste bestaat uit de 4DKL, aangevuld met een algemene anamnese vragenlijst uit de TeleScreen en een alcoholvragenlijst.

Aangesloten huisartspraktijken kunnen tevens gebruik maken van het uitgebreide eHealth-aanbod van Embloom.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar de website van Embloom.

Oh My Mood

Aangesloten huisartspraktijken kunnen tevens gebruik maken van de groepsinterventie Oh My Mood. Dit is een blended, transdiagnostische interventie voor de huisartsenpraktijk, gebaseerd op de principes van de positieve psychologie.

Kosten voor triage en eHealth worden door De Wijkpraktijk voldaan uit de zogenaamde Consultatie, eHealth en Triage (CET) gelden van de aangesloten huisartspraktijken. Embloom en Oh My Mood factureren rechtstreeks aan De Wijkpraktijk, die de CET-gelden voor de aangesloten huisartsen beheert. Gelden die niet worden gebruikt door de aangesloten huisartspraktijken, stort De Wijkpraktijk terug aan de zorgverzekeraars.

De POH-GGZ die De Wijkpraktijk aan de huisarts levert, worden geschoold in het toepassen van het aanbod van Embloom en Oh My Mood.

Samenwerkingsmogelijkheden

De Wijkpraktijk levert POH-GGZ aan huisartspraktijken in heel Limburg. Indien huisartsen zich voor levering van personeel wensen aan te sluiten bij De Wijkpraktijk dient er een samenwerkingsovereenkomst tussen de huisarts en De Wijkpraktijk te bestaan. De Wijkpraktijk int in dat geval de POH-GGZ gelden (moduletarief) van de verzekeraars en levert de POH-GGZ aan de huisartsenpraktijk. De huisarts int zelf het verrichtingentarief bij de verzekeraar.

Indien u zich wenst aan te sluiten bij deze vorm van samenwerking of indien u meer informatie hierover wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Felisa Sopacua

Manager POH-GGZ

Telefoon: 06 11 26 68 25

f.sopacua@lionarons-ggz.nl

Lees meer

TeleScreen

Geobjectiveerde en onderbouwde verwijzing

Indien een cliënt door de huisarts naar een GGZ-instelling wordt verwezen, dient de verwijzing een duidelijke hulpvraag te omvatten, die gebaseerd is op een binnen de DSM 5 benoemde vastgestelde of voorlopig vastgestelde stoornis. Conform de richtlijnen van zorgverzekeraar CZ dient de verwijzend arts bovendien zorg te dragen voor een geobjectiveerde en onderbouwde verwijzing. In de ideale situatie gebruikt de verwijzer naast het diagnostische gesprek daarbij bij voorkeur een betrouwbaar en valide beslisondersteunend instrument. De objectivering en de uitkomst van het beslisondersteunend instrument is onderdeel van de verwijzing en moet aanwezig zijn bij zowel de verwijzer als de zorgverlener GGZ.

Passend hulpaanbod

Hoewel bovengenoemde verplichting alleen geldt voor verwijzingen van CZ-verzekerden, passen wij met toestemming van CZ en VGZ bij een onvolledige verwijzing een online screening toe. Wij gebruiken hiervoor de TeleScreen. Pas nadat onze intakers - mede op basis van de resultaten van deze screening - hebben besloten dat wij een passend hulpaanbod voor uw patiënt hebben, plaatsen wij deze op onze wachtlijst. Meer informatie hierover vindt u hier.

Eerste resultaten

Sinds begin 2019 wordt de TeleScreen ingezet bij alle volwassen cliënten, bij wie de huisarts bij verwijzing geen screeningsinstrument heeft toegepast. Uiteraard wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënt. Als deze de TeleScreen niet wil of kan invullen, volgt het reguliere intake- en diagnostiektraject. De eerste resultaten laten zien dat de inzet van de TeleScreen een positieve invloed heeft op een snelle toeleiding van cliënten naar passende zorg.

Kosten

Voor de verwezen cliënt zijn er geen bijkomende kosten aan de TeleScreen verbonden. De TeleScreen wordt vergoed uit de Consultatie, eHealth en Triage (CET) gelden die de verzekeraars ter beschikking stellen aan huisartsen.

Voor meer informatie over de inzet van de TeleScreen kunt u contact opnemen met:

Wilma Noteborn

Manager Ketenzorg

telefoon: 06 46 92 72 81

w.noteborn@lionarons-ggz.nl

Lees meer

eHealth

In het kader van eHealth heeft Lionarons GGZ samenwerkingsafspraken gemaakt met Embloom, een landelijke distributeur van eHealth. Om eHealth te kunnen toepassen zijn onze behandelaren geschoold in het toepassen van het eHealth-aanbod van Embloom.

Lees meer