Verwijzers

Hoe kunnen we u helpen?

Als verwijzer wilt u de beste zorg voor uw cliënt. Lionarons GGZ biedt deze zorg, vertrouwd en dichtbij.

Onderstaand vindt u links naar ons zorgaanbod en leest u hoe u cliënten naar ons kunt verwijzen.

Hoe werkt het bij ons?

Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en samen met andere zorgverleners.
Hoe we dat vormgeven leest u onderstaand.

Verwijzing

Wij vragen verwijzers om bij voorkeur voor verwijzingen Zorgdomein te gebruiken.

Vanwege de koppeling met ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan ons secretariaat deze sneller verwerken.

Natuurlijk is het mogelijk uw patiënt te verwijzen of voor uw patiënt consultatie aan te vragen via Medix en Vital Health.

Verwijzen of consultatie aanvragen per zorgmail of per fax kan ook. We verzoeken u om hiervoor deze verwijsbrief te gebruiken.

Behandelaanbod

Een volledig overzicht van ons behandelaanbod Volwassenen- en Ouderenzorg (d.d. 02 maart 2021) voor verwijzers vindt u hier.

Het behandelaanbod van onze afdeling Kind en Jeugd vindt u hier.

Bereikbaarheid

Lionarons GGZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. Wegens pauze en administratieve werkzaamheden is het secretariaat niet bereikbaar tussen 12.00 en 14.00 uur. Intercollegiaal overleg met onze behandelaren is dan echter wel mogelijk. Er is een speciale keuzemogelijkheid voor intercollegiaal overleg in het menu dat u te horen krijgt.

Buiten onze kantoortijden kunt u een bericht achterlaten. Heeft u vragen over een patiënt die u overweegt naar ons te verwijzen? We staan u graag te woord!

T 088 - 1661100

F 088 - 1661198

info@lionarons-ggz.nl

Casuïstiektafel Hoog Complexe GGZ
De Casuïstiektafel Limburg voor hoog complexe GGZ is in juli 2020 gestart om mensen met een hoog complexe zorgvraag in Limburg beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar, geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Hoewel Lionarons GGZ geen cliënten met dergelijke complexe problematiek behandelt, nemen wij wel deel aan de casuïstiektafel. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Lees meer

Ambulante behandeling en begeleiding voor Kinderen en Jeugdigen samen met Scoor Jeugdhulp

In Brunssum en Maastricht biedt Lionarons GGZ in samenwerking met Scoor Jeugdhulp ambulante behandeling én begeleiding aan Kinderen en Jeugdigen. Doel van de samenwerking is om voor de doelgroep Kinderen en Jeugdigen indien geïndiceerd makkelijker op- en af te kunnen schalen van behandeling naar begeleiding en omgekeerd. Het Team Jeugd van de gemeente brengt samen met Lionarons GGZ en Scoor Jeugdhulp in kaart wanneer deze vorm van samenwerking gewenst is. Er is een gezamenlijk intaketeam, waarbij vanaf de start gestreefd wordt naar een optimaal passend zorgaanbod (matched care).

Matched Care

Uitgangspunt daarbij is: licht waar kan, zwaar waar nodig. In de intakefase wordt de nadruk gelegd op gedegen differentiaal diagnostisch onderzoek. Het blijkt steeds weer opnieuw hoe belangrijk het is om goed differentiaal diagnostisch onderzoek te doen, met name bij kinderen en jeugdigen, omdat die niet altijd in staat zijn onder woorden te brengen wat er aan schort. Dit is van belang, omdat de behandeling moet passen bij de gestelde diagnose om ook daadwerkelijk behandeleffect te bereiken. Het komt regelmatig voor dat behandelingen stagneren, omdat er geen goed beeld (krachten en zwakheden, maar ook specifieke stoornissen) is van de cliënt. Niet zelden wordt bijvoorbeeld zwakbegaafdheid gemist en pas na maanden tevergeefs behandelen vastgesteld.

Ook het onderscheid kunnen maken tussen ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen is van cruciaal belang bij de behandeling. Deze kennis helpt om ouders beter duidelijk te maken wat valt onder normaal gedrag (normaliseren) en wat gedrag is waarop gestuurd moet gaan worden als onderdeel van een stoornis. Door GGZ en ambulante hulp nauw samen te laten werken is er de mogelijkheid om diagnostiek bij de voordeur (intake- en diagnostiekfase) maar ook procesdiagnostiek tijdens lopende behandelingen/begeleiding in te zetten.

Variabel aanbod

We werken in deze samenwerking met een variabel aanbod. Op grond van de indicatie voor zorg is het mogelijk te werken met zorgtrajecten of zorgpakketten. Een zorgtraject is een hulpaanbod, waarbij er achtereenvolgens hulp geboden wordt, bijvoorbeeld; een cliënt heeft een intake-diagnostiek traject doorlopen en krijgt vervolgens 3 sessies psycho-educatie om cliënt en ouders uit te leggen wat een diagnose als ADHD of autisme is en wat dat betekent voor het dagelijks functioneren. Dan kan het behandeldeel stoppen en door middel van begeleiding in de thuissituatie/schoolsituatie wordt hulp in de directe omgeving geboden om daar te implementeren hoe om te gaan met een cliënt met een specifieke diagnose. Een zorgpakket bestaat uit een dubbel aanbod, waarbij er bijvoorbeeld EMDR of speltherapie wordt geboden (behandeling) en gelijktijdig opvoedingsondersteuning om het gezin te ondersteunen in de thuissituatie (begeleiding). Door dit gelijktijdig in te zetten ontstaat er een versterkend effect en kan er kort/intensief hulp geboden worden. De meerwaarde zit ook in de mogelijkheid om voortdurend af te stemmen met de behandelaar en samen zicht te houden op de voortgang en bij belemmering van het hulpverleningsproces gebruik te maken van elkaars kennis, competenties en kwaliteiten om te komen tot voortgang. Financiering verloopt via behandel- en of begeleidingsarrangementen van de gemeente.

Lees meer

1,5-lijns zorg

Medisch specialist in de huisartsenpraktijk

Op initiatief van Medisch Centrum Putstraat Landgraaf en Medisch Centrum West-Kerkrade zijn wij in 2018 gestart met een innovatief project Ouderenzorg in beide huisartspraktijken. Onze Specialist Ouderengeneeskunde (inmiddels door psychiater Ouderenzorg) houdt wekelijks een dagdeel spreekuur in beide praktijken. Doorgaans vindt dit spreekuur in de thuissituatie van de (kwetsbare) oudere plaats. Door het inzetten van de Specialist Ouderengeneeskunde / psychiater kan worden voorkomen dat ouderen worden verwezen voor een uitgebreid en vaak duur traject in het ziekenhuis, zorginstantie (V&V) of geestelijke gezondheidszorg. Door een nauwe samenwerking en overleg tussen huisartsen, POH ouderenzorg en de medisch specialist kan indien nodig de oudere doelmatig verwezen worden en desgewenst meer zorg worden ingezet. Dit project vindt plaats met financiële steun van de zorgverzekeraars en in samenwerking met het PlusPunt Ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg.
In een interview vertellen huisarts Stefan van der Eerden, Specialist Ouderen Geneeskunde Hilde Heijnen (BIG nummer 49031039601), POH-GGZ Ouderen Nadine Bouts en Praktijkmanager Judith Steuns van MC Putstraat over hun ervaringen. In deze geluidsopname van januari 2022 vertelt Nadine Bouts (POH-GGZ) over de samenwerking met onze afdeling Ouderenzorg.

Lees meer

Consultatie en Meekijkconsult

Consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de huisarts en beperkt zich tot diagnostiek, advies en (kortdurende) behandeling. Lionarons GGZ biedt consultatie aan voor huisartsen en POH-GGZ in geheel Limburg.

U vindt hieronder uitleg over de volgende onderwerpen:
Doel van consultatie
Consultatie-aanbod
Werkwijze
Hometeam
Structurele consultatie-psychiater in de huisartsenpraktijk
Spreekuren psychiater Ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk
Gezinscoaches team
Meekijkconsult via Zorgdomein
Contactpersonen consultatievragen
Financiering en registratie
Consultatietarieven


Doel van consultatie

Consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de huisarts en beperkt zich tot diagnostiek, advies en (kortdurende) behandeling. Lionarons GGZ biedt consultatie aan voor huisartsen en POH-GGZ in geheel Limburg. Doel: Het snel, efficiënt en adequaat ondersteunen van de eerstelijns huisartsenzorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, waarbij zowel diagnostische, farmacotherapeutische als behandelingsvragen aan de orde kunnen komen.

Consultatie-aanbod

  • Diagnostiek: het ondersteunen van de huisarts bij diens onderzoek ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van een psychiatrische diagnose.
  • Advies over behandeling: het ondersteunen van de huisarts bij de behandeling van een patiënt met psychiatrische klachten.
  • Advies over bejegening: het ondersteunen van de huisarts bij de omgang met patiënten met gedrags- of persoonlijkheidsproblemen.
  • Groepsconsultatie: het (op structurele basis) ondersteunen van de huisartsengroep bij de diagnostiek en behandeling van, en omgang met patiënten met psychiatrische, cognitieve en gedragsproblematiek.

Werkwijze

Voor consultatie is vooraf toestemming van de patiënt nodig. Consultatie kan plaats vinden via telefonisch contact met de huisarts, face-to-face contact met patiënt en huisarts in de huisartspraktijk of via contact met de huisarts via Zorgmail, Zorgdomein, Medix of het KIS van Provico. Face-to-face contact verdient de voorkeur bij complexe problematiek, waarbij observatie van de patiënt een belangrijk diagnostisch aspect kan zijn. In overleg met de aanvrager kan een afspraak gemaakt worden voor een face-to-face contact.

De verantwoordelijkheid voor de zorg en behandeling blijft bij consultatieve raadpleging bij de huisarts van de betreffende patiënt.

Hometeam

Een bijzondere vorm van consultatie is deelname aan het hometeam van de huisarts. Dit multidisciplinaire team rondom de huisarts bespreekt op periodieke basis patiënten van de huisarts om de zorg op elkaar af te kunnen stemmen. Wij bieden deelname van een van onze professionals aan het hometeam aan, om vanuit de GGZ expertise mee te denken over ingebrachte casuïstiek.

Structurele consultatie psychiater in de huisartsenpraktijk

In een aantal praktijken in Zuid-Limburg zijn onze psychiaters periodiek aanwezig voor consultatievragen van de huisarts en POH-GGZ. Zij bespreken casuïstiek of zien eenmalig een patiënt in de huisartsenpraktijk. Deze vorm van consultatie is erop gericht om patiënten zo lang mogelijk in de huisartsenpraktijk te kunnen begeleiden of gericht te kunnen verwijzen. Consultatievragen betreffen in dit geval doorgaans medicatie- of diagnostiek vragen. Ook neemt de psychiater deel aan het MDO in de praktijken. Deze vorm van consultatie wordt vergoed uit de Consultatie, eHealth en Triage (CET) gelden van de huisarts. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u contact opnemen met Wilma Noteborn, manager Ketenzorg. In dit document vertellen psychiater Aleida Frissen (BIG nummer 99911043601), POH-GGZ Bianca Baade en huisarts Donna Lenders over deze vorm van consultatie in de huisartsenpraktijk.

Spreekuren psychiater ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk

Onze psychiater ouderengeneeskunde houdt op structurele basis spreekuur in een aantal huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg. Deze vorm van consultatie is erop gericht kwetsbare ouderen met psychische klachten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met begeleiding van de huisarts en de POH-GGZ (Ouderenzorg). De psychiater gaat op huisbezoek bij de kwetsbare oudere of ziet deze in de huisartsenpraktijk. Ook medicatie-advies en een neuropsychologisch onderzoek behoort tot de mogelijkheden. De huisarts of POH-GGZ evenals het systeem van de patiënt ontvangen concrete handvatten voor het begeleiden van de oudere. Deze vorm van consultatie wordt gefinancierd uit de innovatiegelden van de tariefbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg. Ook HOZL / Pluspunt zijn nauw betrokken aangezien zij de financiering ontvangen in het kader van MijnZorg. U kunt hier meer lezen over deze innovatieve vorm van 1,5 lijns Ouderenzorg (*NB: de spreekuren werden ten tijde van dit artikel nog uitgevoerd door onze specialist ouderengeneeskunde).

Gezinscoaches team

In veel gemeenten wordt gewerkt met een centrum Jeugd en Gezin (CJG) en/of zogenaamde gezinscoaches teams. Een multidisciplinair team vangt patiënten op dichtbij hun eigen woonplaats en coördineert de zorg die nodig is rondom de jeugdige. Desgewenst kan een behandelaar met expertise Kind- en Jeugdzorg van Lionarons GGZ deelnemen aan een gezinscoaches team in één van de gemeentes in ons werkgebied. Dit garandeert dat diagnostiek en indicering snel kan worden gedaan en de patiënt een onderbouwde beschikking kan krijgen.

Meekijkconsult via Zorgdomein

Een Meekijkconsult is een speciale vorm van consultatie. Korte vragen op het gebied van medicatie, diagnostiek, verwijzing of begeleiding in de huisartsenpraktijk lenen zich met name voor het aanvragen van een Meekijkconsult. Het Meekijkconsult kunt u via Zorgdomein bij Lionarons GGZ aanvragen. Contact tussen de consultatievrager en consultatiegever verloopt uitsluitend digitaal, er is geen contact tussen de consultatiegever en uw patiënt. U mag binnen drie werkdagen een reactie op uw vraag verwachten. Het antwoord op uw vraag ontvangt u digitaal. Het Meekijkconsult wordt net als reguliere consultaties gefactureerd bij de budgethouder van de POH-GGZ gelden.

Contactpersonen voor consultatievragen

De managers van de verschillende afdelingen nemen de consultatievragen in ontvangst. Zij beoordelen vervolgens wie van de professionals binnen Lionarons GGZ deze vraag het beste kan beantwoorden.


Mw. Ingrid Weijnen, GZ-psycholoog en Psychotherapeut
BIG nr. 99045523616
Directeur Volwassenenzorg

Mobiel: 06 412 27 000
E-mail: i.weijnen@lionarons-ggz.nl


Mw. Hilde Heijnen, specialist ouderengeneeskunde
BIG nr. 49031039601
Directeur Ouderenzorg en Directeur Kind en Jeugd

Mobiel: 06 465 93 571
E-mail: h.heijnen@lionarons-ggz.nl


Financiering en registratie

Consultatie wordt gefinancierd vanuit de POH-GGZ gelden. Het consultatietarief wordt in rekening gebracht bij de budgethouder van de POH-GGZ gelden. De consultatie wordt geregistreerd op naam van de aanvragende huisarts, de datum van de aanvraag, de vraagstelling en het verstrekte advies. Van de consultatie wordt een verslag gemaakt dat via zorgmail naar de aanvrager wordt verstuurd.

Consultatietarieven

Discipline

Psychiater
Specialist ouderengeneeskunde / geriater
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
GZ-psycholoog
Psycholoog / maatschappelijk werker / SPV / Verpleegkundig Specialist GGZ

Per uur

€ 140,-
€ 140,-
€ 120,-
€ 115,-
€ 105,-
€ 80,-

Rapportages € 95,-
Lees meer

Samenwerking

Wij staan bekend om onze nauwe samenwerking met de verwijzer, waarbij een goede onderlinge afstemming van de zorgverlening en een snelle terugkoppeling van de informatie na intake en afsluiting van de behandeling centraal staan. Lionarons GGZ ondersteunt huisartsen bij het installeren van een hometeam. Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband, bestaande uit huisarts, POH-GGZ en disciplines als psycholoog, maatschappelijk werkende en SPV.

De laatste tijd spreken wij toenemend teleurgestelde huisartsen die hun patiënt niet goed verwezen krijgen naar een GGZ-instelling en ook bij ons niet altijd terecht kunnen. Reden hiervoor ligt bijvoorbeeld in het bestaan van wachtlijsten of omdat de problematiek van de patiënt niet matcht met de zorg zoals verzekeraars die bij ons inkopen. Hoewel wij het niet in zorg nemen telkens met gegronde redenen omkleden en voorzien van een advies aan de huisarts of POH-GGZ voor beter passende zorg voor de patiënt, leidt een afwijzing begrijpelijkerwijs tot teleurstelling bij de verwijzer / POH-GGZ (en diens patiënt). We hebben begrip voor de heikele positie waarin deze zich bevinden, met een patiënt die zij ook niet zelf kunnen behandelen voor psychiatrische problematiek, maar waarvoor zij wel verantwoordelijkheid nemen zolang deze niet op de juiste plek terecht kan. Wij zien onszelf als een ketenpartner en willen dit probleem niet opzij schuiven, maar lopen ook zelf aan tegen beperkingen.
Daarom hebben wij eind mei 2021 per brief aan de zorggroepen in ons werkgebied voorgesteld om in onderling overleg te zoeken naar oplossingen, waardoor alle betrokken partijen (huisarts, POH-GGZ, patiënt en GGZ-instelling) van elkaar weten wat ze mogen verwachten, welke alternatieven er zijn en we onprettige discussies in de toekomst kunnen vermijden. In de brief hebben wij ook nogmaals onze werkwijze en ons behandelaanbod uitgebreid toegelicht met het verzoek de aangesloten huisartsen hierover te informeren. U kunt deze brief hier bekijken. Ook hebben wij inmiddels zoveel mogelijk huisartsen persoonlijk over deze brief geïnformeerd, met een toelichting op het aanbod van de geïntegreerde GGZ-instellingen in Zuid-Limburg.

Ketenzorg

Lionarons GGZ werkt nauw samen met huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners in de vorm van Ketenzorg.


Zo leveren wij bijvoorbeeld een Specialist Ouderengeneeskunde in een aantal huisartspraktijken en ondersteunen onze psychologen en verpleegkundig specialisten een aantal huisartspraktijken bij de zorg aan verzorgingstehuizen en zorgcentra. Indien u ideeën heeft over samenwerking in de eerstelijns zorgketen en hierover van gedachten met ons wilt wisselen dan kunt u contact opnemen met onze manager Ketenzorg. U kunt ook contact met haar opnemen als u onze samenwerking met u wilt opstarten of evalueren.

Wilma Noteborn

Ketenzorgmanager

telefoon: 06 46 92 72 81

Lees meer

Praktijk Ondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg

De Wijkpraktijk (zusterbedrijf van Lionarons GGZ) biedt ondersteuning aan de huisartsenzorg door het inzetten van praktijkondersteuners GGZ in de huisartspraktijk (POH-GGZ).

Onze POH-GGZ zijn op de hoogte van volwassenenzorg, jeugdzorg en ouderenzorg. De POH-GGZ verzorgen binnen de huisartspraktijk de screening, kortdurende begeleiding of juist langdurige ondersteuning van patiënten met psychische, psycho-organische of psychiatrische problematiek. Tevens kan de POH-GGZ zorgen voor een vlotte doorverwijzing naar een voor de huisarts betrouwbare ketenpartner en onderhoudt contact met de GGZ-instelling aangaande de behandeling van de door de huisarts doorverwezen patiënten.


De Wijkpraktijk is de formele werkgever van de POH-GGZ.

Triage en eHealth

Embloom

Voor aangesloten huisartsen en POH-GGZ heeft De Wijkpraktijk in het kader van triage en eHealth samenwerkingsafspraken gemaakt met Embloom.

U kunt als huisartsenpraktijk kiezen uit diverse screeningsinstrumenten. Huisartsen en POH-GGZ maken het meest gebruik van de TeleScreen S, TeleScreen en de 4DKL+. Deze laatste bestaat uit de 4DKL, aangevuld met een algemene anamnese vragenlijst uit de TeleScreen en een alcoholvragenlijst.

Aangesloten huisartspraktijken kunnen tevens gebruik maken van het uitgebreide eHealth-aanbod van Embloom.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar de website van Embloom.

Oh My Mood

Aangesloten huisartspraktijken kunnen tevens gebruik maken van de groepsinterventie Oh My Mood. Dit is een blended, transdiagnostische interventie voor de huisartsenpraktijk, gebaseerd op de principes van de positieve psychologie.

Kosten voor triage en eHealth worden door De Wijkpraktijk voldaan uit de zogenaamde Consultatie, eHealth en Triage (CET) gelden van de aangesloten huisartspraktijken. Embloom en Oh My Mood factureren rechtstreeks aan De Wijkpraktijk, die de CET-gelden voor de aangesloten huisartsen beheert. Gelden die niet worden gebruikt door de aangesloten huisartspraktijken, stort De Wijkpraktijk terug aan de zorgverzekeraars.

De POH-GGZ die De Wijkpraktijk aan de huisarts levert, worden geschoold in het toepassen van het aanbod van Embloom en Oh My Mood.

Samenwerkingsmogelijkheden

De Wijkpraktijk levert POH-GGZ aan huisartspraktijken in heel Limburg. Indien huisartsen zich voor levering van personeel wensen aan te sluiten bij De Wijkpraktijk dient er een samenwerkingsovereenkomst tussen de huisarts en De Wijkpraktijk te bestaan. De Wijkpraktijk int in dat geval de POH-GGZ gelden (moduletarief) van de verzekeraars en levert de POH-GGZ aan de huisartsenpraktijk. De huisarts int zelf het verrichtingentarief bij de verzekeraar.

Indien u zich wenst aan te sluiten bij deze vorm van samenwerking of indien u meer informatie hierover wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Felisa Sopacua

Manager POH-GGZ

Telefoon: 06 11 26 68 25

f.sopacua@lionarons-ggz.nl

Lees meer

TeleScreen

Geobjectiveerde en onderbouwde verwijzing

Indien een cliënt door de huisarts naar een GGZ-instelling wordt verwezen, dient de verwijzing een duidelijke hulpvraag te omvatten, die gebaseerd is op een binnen de DSM 5 benoemde vastgestelde of voorlopig vastgestelde stoornis. Conform de richtlijnen van zorgverzekeraar CZ dient de verwijzend arts bovendien zorg te dragen voor een geobjectiveerde en onderbouwde verwijzing. In de ideale situatie gebruikt de verwijzer naast het diagnostische gesprek daarbij bij voorkeur een betrouwbaar en valide beslisondersteunend instrument. De objectivering en de uitkomst van het beslisondersteunend instrument is onderdeel van de verwijzing en moet aanwezig zijn bij zowel de verwijzer als de zorgverlener GGZ.

Passend hulpaanbod

Met toestemming van CZ en VGZ passen wij bij verwijzing een online screening toe. Wij gebruiken hiervoor de TeleScreen. Pas nadat onze intakers - mede op basis van de resultaten van deze screening - hebben besloten dat wij een passend hulpaanbod voor uw patiënt hebben, plaatsen wij deze op onze wachtlijst. Meer informatie hierover vindt u hier.

Evaluatie pilot

In 2019 hebben wij met toestemming van CZ en VGZ een pilot uitgevoerd om de TeleScreen als voordeurscreening toe te passen bij alle volwassen cliënten, bij wie de huisarts bij verwijzing geen screeningsinstrument heeft toegepast. Uiteraard wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënt. Als deze de TeleScreen niet wil of kan invullen, volgt het reguliere intake- en diagnostiektraject. De eindevaluatie van deze pilot laat een aantal veelbelovende resultaten zien, die aantonen dat de TeleScreen een positieve invloed heeft op een snelle toeleiding van cliënten naar passende zorg. Ook in 2020 wordt de TeleScreen ingezet aan de voordeur.

Kosten

Voor de verwezen cliënt zijn er geen bijkomende kosten aan de TeleScreen verbonden. De TeleScreen wordt vergoed uit de Consultatie, eHealth en Triage (CET) gelden die de verzekeraars ter beschikking stellen aan huisartsen.

Good practice voor Zinnige Zorg

Voordeurscreening door middel van de TeleScreen is door VGZ uitgeroepen tot Good Practice voor Zinnige Zorg. De verzekeraar pleit ervoor de TeleScreen al in de huisartsenpraktijk in te zetten, zodat cliënten nóg gerichter naar de GGZ kunnen worden verwezen. Bekijk hier de Infographic die VGZ voor deze Good Practice heeft ontwikkeld.

Voor meer informatie over de inzet van de TeleScreen kunt u contact opnemen met:

Wilma Noteborn

Manager Ketenzorg

telefoon: 06 46 92 72 81

w.noteborn@lionarons-ggz.nl

Lees meer

Snellere behandeling: de nieuwe producten Umami (VGZ) en Eleo (CZ) in de basis GGZ

De wachtlijsten in de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) zijn lang. Over het algemeen gelden er kortere wachttijden voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Door het ontwikkelen van twee aanvullende behandelproducten in de GB-GGZ met een wat langere behandeltijd kunnen nu ook patiënten met complexe problematiek in de GB-GGZ behandeld worden, sneller en laagdrempeliger.

De mogelijkheden in de basis GGZ.

Reguliere behandeling in de GB-GGZ kende al 4 behandelproducten:

  • Kort
  • Middel
  • Intensief
  • Chronisch (ter ondersteuning van cliënten met chronische psychische problematiek)

Umami en Eleo

Zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben hier een vijfde behandelproduct aan toegevoegd voor complexere problematiek: Umami van VGZ en Eleo van CZ, met kleine onderlinge verschillen. Voor CZ verzekerden mogen zowel Eleo als Umami ingezet worden. Voor VGZ geldt voor 2020 dat enkel Umami ingezet mag worden.

Indicaties Umami en Eleo

Deze GB-GGZ behandelproducten gaan uit van een hoger aantal behandelminuten en van monodisciplinaire zorg.

De belangrijkste indicaties zijn: ernstige comorbide psychische stoornissen zoals depressie, angst en trauma, die mogelijk ook samenhangen met somatische of psychosociale problemen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme) en persoonlijkheidsproblematiek waarvoor geen eerdere behandeling heeft plaatsgevonden. Er mag geen sprake zijn van suïcidaliteit, gevaar, acute of chronische psychiatrie of zorgvragen waarbij multidisciplinaire GGZ-zorg noodzakelijk is. Het betreft dus patiënten die eigenlijk een S-GGZ-indicatie hebben zonder hoog risico.

Bij de patiënt wordt na verwijzing een objectief screeningsinstrument ingezet (voor zover nog niet gebeurd in de huisartsenpraktijk) en vindt een pre-intake plaats. Als daaruit blijkt dat sprake is van problematiek passend bij Umami en Eleo, zullen wij dat uw patiënten gaan aanbieden. De hulpvraag van de patiënt staat centraal in de behandeling.

Een aantal voorbeelden ter illustratie

Een 46-jarige vrouw wordt door de POH-GGZ verwezen. De behandelindicatie en concrete hulpvraag van patiënte is EMDR-behandeling naar aanleiding van een trauma (slachtoffer van een overval). Bij screening aan de voordeur blijkt dat er bij patiënte ook sprake is van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, hetgeen behandeling in de S-GGZ zou impliceren. Patiënte heeft enkel een hulpvraag op het gebied van traumabehandeling. Gekozen wordt voor behandeling binnen GB-GGZ Umami, bestaande uit individuele EMDR sessies, in combinatie met een eHealth module.

Een 32-jarige man wordt verwezen vanwege stemmingsklachten. Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk ook niet eerder gediagnosticeerde ADHD-problematiek speelt. Patiënt geeft aan in de intake: “Ik wil van mijn somberheid af, misschien heb ik wel ADHD, dat wil ik toch ook heel graag weten.” Hij komt in aanmerking voor Eleo, voor diagnostiek en behandeling van ADHD, aangevuld met een groepsbehandeling Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor zijn stemmingsklachten.

Verwijzing

Als u een patiënt vanwege de ernst en aard van de problematiek wil verwijzen voor behandeling in de S-GGZ bij Lionarons GGZ, kunt u op de verwijsbrief zelf aangeven dat u denkt aan behandeling binnen de behandelproducten Eleo of Umami. Ook als u dit niet specifiek aangeeft, zullen onze intakers uw verwijzing (mede op basis van de TeleScreen) beoordelen en indien mogelijk behandeling in de GB-GGZ binnen Umami of Eleo aanbieden. U wordt hierover na de intake per brief geïnformeerd.

Meer informatie

Wilt u even met ons overleggen over een verwijzing, dat kan natuurlijk altijd!

Indien u meer informatie wenst over deze behandelvormen of overweegt een patiënt voor deze behandeling te verwijzen, dan kunt u contact op nemen met:

Ingrid Weijnen

Directeur Volwassenenzorg
BIG nummer
99045523616

telefoon: 06 41 22 7000

i.weijnen@lionarons-ggz.nl

Hilde Heijnen

Directeur Ouderenzorg
BIG nummer 49031039601

telefoon: 06 46 59 35 71

h.heijnen@lionarons-ggz.nl

Lees meer