Ouderen

Hoe gaat het met u?

U heeft de innerlijke kracht om problemen te overwinnen en te bepalen hoe u een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Daarin moet u niet belemmerd worden door psychische problemen.

We komen graag bij u aan huis als u niet meer in staat bent naar ons toe te komen.

Hieronder leest u welke handvatten wij u daarvoor bieden.

Hoe werkt het bij ons?

We helpen u met psychische problemen. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende persoonlijke zorg dichtbij, in uw eigen omgeving.

Hieronder leest u hoe wij met u samenwerken.

Dementie en andere neurocognitieve stoornissen

Als er vermoedens zijn van dementie of andere neurocognitieve stoornissen bieden wij de mogelijkheid van een Neuro Psychologisch Onderzoek (NPO).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog of door een psycholoog onder supervisie van een GZ-psycholoog.

Na het onderzoek volgt een adviesgesprek over de best passende vervolgzorg.

Wij werken in de regio Oostelijk Zuid-Limburg en Maastricht/Heuvelland nauw samen met de Casemanagers Dementie van Hulp bij Dementie.

U heeft voor het onderzoek en het adviesgesprek een verwijzing van de huisarts nodig.

Indien nodig (bijvoorbeeld als u niet meer in staat bent om naar onze locatie te komen) kan het NPO in de thuissituatie plaatsvinden.

Bij het onderzoek en het adviesgesprek wordt de omgeving van de oudere nauw betrokken.

Lees meer

Verwijzen

Wanneer u klachten ervaart, bespreekt u deze eerst met de huisarts en/of POH-GGZ (de praktijkondersteuner van uw huisarts op het gebied van geestelijk gezondheidszorg). Hij of zij zal een verwijsbrief opstellen waarin u wordt verwezen voor Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ. Zodra wij de verwijsbrief binnen hebben, kunnen we u inschrijven en benaderen voor een intakegesprek. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder.


Aanmelden

Samen met uw huisarts of medisch specialist bekijkt u met welk type zorg u het beste geholpen bent. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich bij ons aanmelden voor hulp. De (huis)arts kan u ook direct aanmelden.

Aanmelden kan telefonisch via 088 - 1661100 of digitaal.

Bij de aanmelding worden uw persoonsgegevens opgenomen en wordt u gevraagd een online screeningsvragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heet de TeleScreen en ontvangt u per mail. Bij de vragenlijst hoort een telefonisch screeningsgesprek met een psycholoog van onze eHealth-aanbieder Embloom. Als u in de huisartsenpraktijk al een screening heeft ingevuld, hoeft u de TeleScreen uiteraard niet nog eens in te vullen. Als u deze vragenlijst niet kunt of wilt invullen, wordt dit onderzoek persoonlijk bij u afgenomen. Het kan dan wel zijn dat u pas na dit onderzoek hoort of u bij ons aan het juiste adres bent of dat u terug moet worden verwezen naar de huisarts.

Met behulp van de screeningsvragenlijst bekijken we wat uw problematiek is en of u bij onze instelling aan het goede adres bent. Onze behandelaren beoordelen de screeningsresultaten en verwijzing. We noemen dit de pre-intake. Als in de pre-intake blijkt dat we geen passend aanbod voor u hebben, verwijzen we u terug naar de huisarts.

Na de beoordeling in de pre-intake wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Het kan zijn dat u hierop enkele weken moet wachten. Dit wordt de aanmeldwachttijd genoemd.

Als u niet in staat bent om naar ons toe te komen, kunnen onderzoek en behandeling van onze afdeling Ouderenzorg bij u thuis plaatsvinden.

Intake

Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met u na wat uw klachten zijn en in welke mate ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Dit vindt plaats door observatie, gestructureerde klachtgerichte interviews en psychologisch testonderzoek. Aan het eind van het intaketraject doet de behandelaar u een behandelvoorstel. U zult dan geïnformeerd worden over de behandelmethode, de te verwachten resultaten en de duur van uw individuele en/of groepsbehandeling.
Wanneer u zich daarin kunt vinden, wordt dit het behandelplan.

U ontvangt van ons secretariaat een uitnodiging voor het intakegesprek.

Start behandeling

Na de intake wordt u op de behandelwachtlijst geplaatst. Ter overbruggging van de wachttijd kunt u alvast een eHealth-programma doorlopen. De behandelaar zet dit voor u klaar.

Lees meer

eHealth

Online behandeling

Lionarons GGZ biedt naast persoonlijke gesprekken met de behandelaar ook online behandelingen. Zo kunt u thuis, op het moment dat het u uitkomt, in uw eigen tempo verder werken aan uw herstel. Denk hierbij aan huiswerkopdrachten en oefeningen, maar ook aan informatie over hoe u (of uw omgeving) het beste om kunt gaan met de klachten die u heeft.


Wij werken in dit kader met de behandelmodules van Embloom, een toonaangevend bedrijf op het gebied van internetbehandeling. Alle behandelaren zijn getraind in het gebruik van Embloom.

We bieden behandelingen in de volgende vorm aan:

  • zogenaamde ‘blended’ behandelingen. Dat wil zeggen dat een online behandeling gecombineerd wordt met persoonlijke gesprekken. Uw behandelaar zal met u overleggen of online of blended behandeling in het kader van uw problematiek een waardevolle aanvulling vormt voor uw herstel.
  • voor een beperkt aantal klachten zijn er behandeltrajecten die geheel online zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Heijnen (directeur Zorg, tel. 088 166 11 00).

Bekijk hier onze eHealth folder.

Onderzoek naar het gebruik van ons eHealth-platform door oudere cliënten met een stemmings- of angststoornis

Net als veel andere GGZ-instellingen is Lionarons GGZ door de demografische ontwikkelingen, zoals toenemende psychische klachten onder de vergrijzende bevolking, op zoek naar een effectieve oplossingen en nieuwe technologische hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan het behoud van kwalitatieve zorgverlening.

Uit cijfers van het aantal accountaanmeldingen op ons eHealth-platform blijkt dat de oudere doelgroep (55+) met depressie en angststoornissen, de grootste groep cliënten is die zich niet aanmeldt op dit platform. Lage aanmeldingscijfers zijn een indicator voor een laag gebruik van het eHealth-platform.
Daarom heeft Scott Huppertz, student Toegepaste gerontologie aan de Fontys Hogescholen Eindhoven van september 2019 tot april 2020 onderzoek verricht naar de factoren die gebruik van ons eHealth-platform door 55+ cliënten met stemmings- en angstklachten, beïnvloeden.
Enerzijds is uit semi-gestructureerde interviews met onze cliënten gebleken dat een slechte psychische gezondheid door het ervaren van stress en/of stemmingsstoornissen, softwareproblematiek, gebrek aan computerervaring en gebrek aan online-interactie belemmerend werken voor cliënten bij het gebruik van het eHealth-platform. Anderzijds is uit de interviews gebleken dat een verbeterde psychische gezondheid door het ervaren van verminderde stress en/of stemmingsstoornissen, meer computerervaring, promotie van het platform (d.w.z. Introductie en herinnering) en technologische faciliteiten bevorderend werken bij het gebruik van het eHealth-platform.
Uit ‘smalltalks’ met psychologen is gebleken dat het gebrek aan promotie van het platform (d.w.z. introductie en herinnering bij cliënten) belemmerend werkt bij de inzet van eHealth. Tot slot is gebleken dat het gemis aan online-interactie met de cliënt, ook een belemmerende factor vormt voor psychologen.
Op basis van deze conclusies is ons een procesverbetering voorgesteld op het gebied van de kennismaking en de begeleiding bij het platformgebruik. Onderdeel hiervan is het advies om cliënten actief te laten ondersteunen door behandelaren bij het gebruik van het eHealth-platform. Met het oog op een uitgevoerde omgevingsanalyse, waaruit blijkt dat in de toekomst een afname wordt verwacht van het aantal beschikbare psychologen en een toename van het aantal hulpvragers, zal een constante fysieke ondersteuning op de lange termijn echter geen gewenste en effectieve oplossing zijn. Daarom zou onze eHealth-aanbieder Embloom een tutorial-video kunnen ontwikkelen voor de oudere doelgroep. Tevens zou Embloom een feedbackknop aan het platform kunnen toevoegen om de interactie tussen psycholoog en cliënt te waarborgen. Via deze optie kan een psycholoog feedback geven aan de cliënt op de door hem of haar gemaakte eHealth-oefeningen. Dit kan zowel de psycholoog als de cliënt het gevoel geven online nauwer met elkaar in contact te staan. Deze en andere adviezen uit het onderzoeksrapport zullen wij verder uitwerken.

Wij danken Scott Huppertz voor zijn gedegen onderzoeksrapport.

Wilt u het gehele onderzoeksrapport inzien? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Samenwerking woonzorgcentra

Lionarons-GGZ biedt ook diagnostiek en behandeling aan bij ouderen die wonen in een zorgstelling, indien de CIZ-indicatie zonder behandeling is. In deze gevallen bieden we samen met huisartsen de zorg aan. Ons team ouderenzorg (bestaande uit een psychiater, verpleegkundig specialist, (GZ-)-psychologen, SPV en specialist ouderengeneeskunde i.o) werkt nauw samen met de huisartsen en betrokken hulpverleners van de zorgcentra om passende psychische zorg en dementie zorg aan bewoners te bieden.

Lees meer

Brochures - Ouderen

Farmacotherapie

Medicatie-overzicht / Medicijnpaspoort

Ouderenzorg

Psychologische hulpverlening voor ouderen

Folder eHealth

De kracht van digitale zorg

Folder Samenwerken om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Informatie voor cliënten over het aanleveren van ROM gegevens

Folder Lichttherapie

Bij een seizoensgebonden depressie

Lees meer