Over ons

Wie zijn wij?

Lionarons GGZ

Wij geloven in de innerlijke kracht van ieder mens om problemen te overwinnen en te bepalen hoe men een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Ons doel is ervoor te zorgen dat niemand daarin belemmerd hoeft te worden door psychische problemen.

Lionarons GGZ is een kleinschalige en flexibele organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ. We richten ons op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners.

Missie

Ieder mens kan op enig moment geconfronteerd worden met psychische problemen die het gevoel van vrijheid en de controle over het eigen leven beperken. Dit kan het leiden van een evenwichtig en gelukkig bestaan in de weg staan. Maar, ook wanneer iemand geen invloed op zijn omgeving heeft of op wat hem overkomt, kan hij wél bepalen hoe hij daarmee om wil gaan.


Wij geloven in de innerlijke kracht van ieder mens om problemen te overwinnen en te bepalen hoe men een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Ons doel is ervoor te zorgen dat niemand daarin belemmerd hoeft te worden door psychische problemen. We bieden handvatten waarmee men de regie over het eigen leven weer terug krijgt. Onze behandelingen beogen herstel van psychische stoornissen of verbetering van ervaren beperkingen. Wij stellen onze cliënten, waar nodig, opnieuw in staat verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven.

Wij zijn een kleinschalige en flexibele organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ. We richten ons op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners.

Om dit te realiseren hechten wij, zowel intern als extern, veel waarde aan integriteit, openheid en kwaliteit. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende zorg die als persoonlijk wordt ervaren. Voor verwijzers en ketenpartners zijn we dichtbij, transparant en servicegericht. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen erop rekenen dat we professioneel verantwoord, doelmatig en kosteneffectief werken. Onze medewerkers bieden wij een solide, professionele en ontwikkelingsgerichte omgeving.

Visie

Lionarons GGZ verwacht de komende jaren een verdere toename van de vraag naar geestelijke gezondheidszorg, waarbij het overheidsbeleid dwingend blijft sturen op ‘betaalbare, efficiënte zorg’.

Zowel zorgverzekeraars als gemeenten zijn inmiddels gevoeliger voor innovatie. De uitdaging voor GGZ-aanbieders ligt voor de toekomst dan ook in het ontwikkelen van producten en processen die naast kwalitatieve voordelen voor de cliënt ook financiële voordelen voor de zorgverzekeraars en gemeenten opleveren.

De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en de rol van de huisarts en POH-GGZ worden steeds belangrijker en de generalistische basis GGZ zal meer nadruk krijgen, met als doel de toestroom naar de duurdere specialistische GGZ te verminderen.

Lees meer

Rookvrije zorg

Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken. Daarmee is roken een van de grootste veroorzakers van ziektes in ons land. De Rijksoverheid heeft daarom een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. Dit akkoord pakt roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Het doel is: een rookvrije generatie in 2040.

Door roken binnen en op het terrein te ontmoedigen conformeren zorginstellingen zich aan de doelen van de Rookvrije Generatie. Het doel daarvan is dat kinderen in elke fase van het opgroeien worden beschermd tegen (mee)roken en de verleiding om te beginnen met roken.

De Nederlandse GGZ (voorheen GGZ Nederland) is een van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord. Een onderdeel van het akkoord is de afspraak om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben. De Nederlandse GGZ gaat daarbij de uitdaging aan: in 2025 zijn alle, bij De Nederlandse GGZ aangesloten GGZ-instellingen rookvrij. Dit geldt zowel voor de medewerkers en cliënten, als voor de leveranciers en bezoekers. Dit vanuit de kerngedachte dat de gezondheidszorg er is om mensen beter te maken. Daar past roken niet bij.

Lionarons GGZ onderschrijft deze mooie doelstellingen. Het spreekt voor zich dat wij de gezondheid van onze medewerkers, cliënten en bezoekers zoveel mogelijk willen beschermen.

Na overleg met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben wij daarom besloten om het gehele terrein van onze eigen locatie, de Schaesbergerweg in Heerlen, rookvrij te maken met ingang van 15 juni 2020.

Bij de drie in-/uitgangen van onze locatie aan de Schaesbergerweg hangen bordjes om aan te geven dat het een rookvrij terrein is. Verder zullen alle asbakken verwijderd worden. Mocht u tóch willen roken, dan willen wij u vragen dit buiten ons terrein, op de openbare weg te doen, buiten het zicht van medewerkers, cliënten en bezoekers. Het beleid geldt ook voor het gebruik van e-sigaretten. Aangezien we onze overige locaties huren, kunnen we daar uiteraard niet de genoemde maatregelen treffen. We willen u echter vragen om ook op de andere locaties niet te roken op het terrein van het desbetreffende pand. De regel dat er niet gerookt wordt op ons terrein en de gebouwen waar we huren, zorgt voor ontmoediging.

We realiseren ons dat dit wellicht geen prettige beslissing voor u is. We vertrouwen er echter op dat ook u een bijdrage wil leveren aan een rookvrije generatie en met name kinderen wil beschermen tegen de schadelijke effecten van roken en hen wil behoeden om in verleiding te komen om te gaan roken.

Lionarons GGZ is niet tégen rokers, maar vóór een Rookvrije Generatie.

Kijk voor meer informatie ook op de website van De Nederlandse GGZ of bekijk deze animatie over de voordelen van een rookvrije geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer

Wetenswaardigheden

Hieronder informeren wij u over een aantal interessante wetenswaardigheden over onze organisatie:

Ons logo
Duurzaam ondernemen
Historie

Ons logo

We willen dicht bij onze cliënten, ons personeel en onze samenwerkingspartners staan. Zodat we op een betrokken, open en persoonlijke manier kunnen samenwerken. Als in een hechte familie.

Vandaar dat we samen met ons hebben verwerkt in het nieuwe logo.


Lionarons GGZ - lied

Er bestaat zelfs een lied over Lionarons GGZ. Linda Klinkers (voormalig medewerkster van onze afdeling Ouderenzorg) schrijf en zong dit lied voor ons. U kunt het lied hier beluisteren.

Duurzaam ondernemen

Lionarons GGZ investeert de laatste jaren actief in duurzamer ondernemen. Zo scheiden wij afval, kopen wij CO2 neutraal gas en groene elektriciteit in en hebben we afgelopen jaar onder meer ingezet op:

  • Vervanging TL lichtbakken door LED verlichting
  • Dakisolatie
  • Biologisch afbreekbare koffie- en waterbekers (i.s.m. recyclebedrijf Renewi)
  • Vervanging van ons verouderde aircosysteem vervanging door een (milieuvriendelijker en minder stroomverbruikend) systeem
  • Plaatsen van duidelijk herkenbare blauwe papierbakken op alle kantoren
  • Plaatsen van twee extra laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst bij onze vestiging aan de Schaesbergerweg in Heerlen

In 2019 wordt verder ingezet op duurzaamheidsprojecten, waaronder een interne campagne om tevens de mindset van medewerkers ‘groener’ te maken. En we onderzoeken momenteel de mogelijkheid tot het plaatsen van bijenhotels.

Recyclebare kartonnen bekers

We gebruiken speciale kartonnen bekers. Deze worden apart ingezameld en opgehaald door recyclebedrijf Renewi. Renewi biedt een 100% circulaire oplossing voor de inzameling van deze bekers, die worden ingezameld in speciale gele zakken en vervolgens verwerkt worden tot tissueproducten zoals toiletpapier. Door kartonnen bekers apart in te zamelen, verlagen we niet alleen onze hoeveelheid restafval, maar verlengen daarmee ook de levensduur van zowel het karton als de kunststof van de (bio)polyethyleen-coating.

Verwarmingselementen

Op onze hoofdlocatie aan de Schaesbergerweg in Heerlen zijn energiezuinige verwarmingselementen geplaatst aan de plafonds en onder de bureaus van medewerkers.

Oud papierinzameling

Op alle kantoren staan duidelijk herkenbare bakken voor oud papier. Deze worden door onze Facilitaire Dienst geleegd in containers, waarvan de inhoud wordt gerecycled. Vertrouwelijke documenten worden uiteraard in speciale papiercontainers verwijderd.

LED-verlichting

We hebben op onze locaties 300 TL-lichtbakken vervangen door energiezuinigere LED TL-lampen.

Oplaadpunten elektrische auto's

Op de parkeerplaats aan de voorzijde van onze hoofdlocatie in Heerlen zijn twee extra oplaadpunten voor elektrische auto's voor onze medewerkers of cliënten geplaatst.

PMD afval

Op alle locaties wordt PMD - afval apart ingezameld en gerecycled.


Historie

Lionarons GGZ is ooit begonnen als vrijgevestigde psychologenpraktijk, opgericht door mevrouw Helen Lionarons. Haar praktijk in Heerlen groeide al snel. In 2004 hebben wij de erkenning als GGZ-instelling gekregen. Lionarons GGZ bleef groeien. In de loop der jaren is behandeling voor Kinderen en Jeugdigen en Senioren aan ons behandelaanbod toegevoegd. Ook is ons werkgebied van Heerlen uitgebreid naar heel Limburg. Mevrouw Helen Lionarons is inmiddels met pensioen. Haar bedrijf wordt voortgezet door haar drie dochters en telt momenteel zo'n 120 medewerkers.

Lees meer

Kwaliteit en Professionaliteit

In onze dienstverlening staat de cliënt centraal. Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht kwalitatieve zorg te leveren die cliënten handvatten biedt waarmee zij de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. Het beleid is gestoeld op een aantal pijlers: kwalitatief hoogstaande zorg, cliëntgerichte zorg en effectieve zorg.

Kwaliteitsstatuut

Lionarons GGZ heeft een kwaliteitsstatuut vastgesteld. Dit is een professionele standaard die beschrijft hoe we de integrale zorg voor de individuele cliënt hebben georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie als regiebehandelaar kunnen fungeren. In deze toelichting vindt u verdere uitleg over het Landelijk Kwaliteitsstatuut.


Kwalitatief hoogstaande zorg

We bieden zorg volgens de laatste stand van de wetenschap en werken onder andere met zorgpaden en zorgprogramma’s. Onze hulpverleners werken volgens de landelijke richtlijnen van diverse beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de V&VN voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Verder gebruiken wij de zorgstanden van kwaliteitsinstituut Akwa GGZ.

Cliëntgerichte zorg

De behandeling is gericht op de hulpvraag van de cliënt en sluit aan bij zijn context en mogelijkheden. De cliënt (en zijn systeem) bepaalt samen met de behandelaar welke behandeling het beste aansluit bij zijn persoonlijke situatie (shared decision making) en zij evalueren regelmatig of de behandeling nog het gewenste resultaat heeft. Deze cliëntgerichte aanpak heeft effect op de cliënttevredenheid.

Effectieve zorg

Wij streven ernaar dat een cliënt ten tijde van het afsluiten van zijn behandeling (voldoende) genezen is, of in het geval van care, beter met zijn (chronisch) klachtenpatroon kan omgaan. Maar ook dat hij op tijd wordt verwezen en begeleid naar meer passende zorg, indien wij zijn hulpvraag niet kunnen behandelen.

De effectiviteit van onze curatieve zorg meten wij aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling. De resultaten hiervan worden gebruikt tijdens tussentijdse evaluaties met cliënt om na te gaan of het gekozen behandelbeleid aanslaat.

De effectiviteitscijfers van afgesloten behandelingen worden maandelijks teruggekoppeld aan onze zorgmanagers en behandelaren.

Kennis en kunde

De behandelaren van Lionarons GGZ hebben allen een universitaire- of hbo-opleiding in de geestelijke gezondheidszorg afgerond en hun kennis aangevuld met praktijkgerichte cursussen en opleidingen. U kunt er bij ons van op aan dat uw behandelaar beschikt over de noodzakelijke kennis en kunde.

eHealth

In het kader van eHealth heeft Lionarons GGZ samenwerkingsafspraken gemaakt met Embloom, een landelijke distributeur van eHealth. Om eHealth te kunnen toepassen zijn onze behandelaren geschoold in het toepassen van het eHealth-aanbod van Embloom.

Certificering

HKZ

Lionarons GGZ is een HKZ gecertificeerde instelling. De HKZ verplicht gecertificeerde instellingen om jaarlijks door een onafhankelijk instituut het kwaliteitsmanagementsysteem te laten controleren.

Klik hier voor meer informatie over het HKZ keurmerk.

Keurmerk Basis GGZ

Lionarons GGZ voldoet aan alle normen van het keurmerk Basis GGZ 2024. Dit betekent dat wij ons extra inspannen voor 'de juiste zorg op het juiste moment' binnen de Generalistische Basis GGZ. Klik hier voor meer informatie over de normen en het keurmerk.

Keurmerk Kindcheck in de GGZ

Lionarons GGZ voldoet aan de gestelde basiseisen van de implementatie van de Kindcheck in de GGZ. De basiseisen zijn voortgekomen uit de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Sinds 2013 zijn hulpverleners verplicht om te handelen volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wanneer zij vermoeden dat een kind wordt verwaarloosd of mishandeld. Naast signalen die de hulpverlener in rechtstreeks contact met kinderen opvangt, moet deze ook afgaan op signalen bij volwassen cliënten met kinderen. Dat betekent dat de hulpverlener zich af moet vragen of hun problemen schadelijke gevolgen kunnen hebben voor hun kinderen. En of deze kinderen wel veilig zijn. Vanaf 1 september 2014 kan het Keurmerk Meldcode worden aangevraagd voor organisaties waarvan tenminste één aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) heeft. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol succesvol hebben laten toetsen. Meer informatie over de Kindcheck leest u hier.

Keurmerk Dyslexie

De afdeling Kind en Jeugd van Lionarons GGZ voldoet aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie voor het toepassingsgebied diagnostiek, behandeling en advies bij ernstige dyslexie.

We bieden diagnostiek en behandeling bij dyslexie in de regio Zuid-Limburg.

Ons NKD-aansluitnummer is: 17046.

Keurmerk F&L® methode Dyslexie

Bij de behandeling van (ernstige) dyslexie zetten wij onder andere de F&L-methode® in. De F&L methode is een cognitieve taalkundige methode voor lezen én spellen. In deze methode worden klanken gekoppeld aan een kleur, waardoor het lezen makkelijker wordt. De effectiviteit van de F&L-methode® en de bijbehorende schoolversie Taal in Blokjes is een aantal keer onderzocht en de resultaten van de onderzoeken zijn zeer positief. De leerlingen die meededen aan de onderzoeken lieten een grote vooruitgang zien met lezen en spelling. Op de website van het F&L Expertisecentrum kunt u meer lezen over deze methode. Lionarons GGZ draagt het keurmerk van deze behandelmethode.

Lees meer

Bestuur & Toezicht

Per 1 juli 2016 is de bestuursfunctie overgedragen van oprichter mevrouw drs. Helen Lionarons naar mevrouw drs. Lara Essed (foto links).

Lionarons GGZ heeft in december 2008 een Raad van Commissarissen aangesteld met het doel onafhankelijk toezicht te houden op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur van de instelling. De Raad van Commissarissen bestaat uit twee onafhankelijke leden: Toine Gresel (midden) en Paul Wehrens (rechts).


Governancecode Zorg 2017

De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hanteren de Governancecode Zorg 2017 als uitgangspunt voor hun functioneren.

Deze code biedt de zorgsector een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg aan de cliënt. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de toepassing van de verschillende principes van de code.

Klik hier voor de integrale versie van de Governancecode Zorg 2017.

Lees meer

Goede doelen

Lionarons GGZ is maatschappelijk betrokken en steunt daarom via de Ondernemingsraad een aantal goede doelen.

Jaarlijks stelt onze organisatie een bedrag van 750 euro ter beschikking aan de Ondernemingsraad. Dit bedrag doneert de Ondernemingsraad aan één of meerdere goede doelen.

Lees meer

Cliënttevredenheid Kinderen & Jeugdigen

Lionarons GGZ hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg. Deze kwaliteit komt mede tot uiting in de tevredenheid van onze cliënten. Wij meten deze tevredenheid door middel van de Jeugdthermometer.

In onderstaand overzicht staat weergegeven hoe wij op de verschillende ‘schalen’ gescoord hebben in 2023.

We zijn erg tevreden met deze resultaten en hopen dit resultaat in 2024 te behouden of verder te verbeteren.


Kinderen - versie voor het kind zelf (12+):

Cliëntscore

Schaal

Gemiddeld (%) positief beantwoord

Informatie

94,2

Inspraak

94,2

Hulpverlener

95,7

Resultaat van de behandeling of begeleiding

82,6

Rapportcijfer (0-10)

8,1

Van de 46 vragenlijsten die in 2023 verstuurd zijn, zijn er 23 ingevuld.

Dit is een responspercentage van 50%.

Ouders:

Cliëntscore

Schaal

Gemiddeld (%) positief beantwoord

Informatie / inspraak

92,3

Hulpverlener kind

99,6

Behandeling kind

77,3

Rapportcijfer (0-10)

7,4

Van de 104 vragenlijsten die in 2023 verstuurd zijn, zijn er 57 ingevuld.

Dit is een responspercentage van 54,8%.

Bekijk hier het volledige verslag cliënttevredenheid 2023.

Lees meer

Cliënttevredenheid Volwassenen / Ouderen

Bij Lionarons GGZ staat de cliënt centraal. Het is voor ons dan ook belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u bij ons heeft ontvangen. We vragen naar uw mening over de gevolgde procedures, de bejegening, de deskundigheid en de effecten van de behandeling en/of begeleiding. We gebruiken de informatie om onze zorg- en dienstverlening aan u constant te blijven verbeteren.


Het evalueren van uw tevredenheid doen we na afronding van de behandeling met behulp van de CQ index (Consumer Quality index) bij volwassenen- en ouderenzorg. In onderstaande tabellen staat weergegeven hoe wij op de verschillende ‘schalen’ gescoord hebben in 2023.

We zijn erg tevreden met deze resultaten en hopen dit resultaat in 2024 te behouden of verder te verbeteren.

Volwassenen/ouderen:

Cliëntscore

Schaal

Gemiddeld (%) positief beantwoord

Bejegening

94,9

Bereikbaarheid behandelaar

90,6

Informatie behandeling

88,1

Informatie cliëntenorganisaties / zelfhulpgroepen

75,4

Samen beslissen

90,9

Mogelijkheid betrekken familie of naasten

82,2

Uitvoering behandeling

86,1

Informatie over vragenlijsten

75,7

Informatie over medicatie

92,8

Rapportcijfer (0-10)

8,5

Van de 592 vragenlijsten die in 2023 verstuurd zijn, zijn er 332 ingevuld.

Dit is een responspercentage van 56,1%.

Bekijk hier het volledige verslag cliënttevredenheid over 2023.

Lees meer

Cliëntenraad

Om de cliënten een nog duidelijkere stem te geven heeft Lionarons GGZ vanzelfsprekend ook een Cliëntenraad opgericht. Deze raad ondersteunt Lionarons GGZ met adviezen rondom beleid en optimale zorg- en dienstverlening. Indien het u naar aanleiding van uw behandeling (of behandeling van een naaste) interessant lijkt om Lionarons GGZ hierbij nog verder te helpen, dan is dit mogelijk door lid te worden van onze Cliëntenraad. U vindt hier meer informatie.

Lees meer

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de werknemers van Lionarons GGZ en neemt hierbij een bemiddelende rol in. De OR vergadert wekelijks en minimaal eenmaal per maand neemt een vertegenwoordiger van de directie deel aan de vergadering. Daarnaast heeft de OR minimaal twee keer per jaar een overleg met de zorgdirecteuren. Ook vindt er minimaal één keer per jaar een overleg plaats met de Raad van Commissarissen en de Cliëntenraad.

Lees meer

Jaarverslagen Lionarons GGZ

Alle zorginstellingen in Nederland zijn verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten over het voorgaande jaar. Dat gebeurt in de vorm van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, dat jaarlijks in juni op www.jaarverslagenzorg.nl gepubliceerd wordt. Onderstaand vindt u de jaarverslagen van Lionarons GGZ van de afgelopen jaren.

Jaarverslag 2023 -

Kind- en Jeugdzorg

Jaarverslag 2023 -

Volwassenen- en Ouderenzorg

Jaarverslag 2022 -

Kind- en Jeugdzorg

Jaarverslag 2022 -

Volwassenen- en Ouderenzorg

Lees meer

Algemene Voorwaarden

Lionarons GGZ is lid van De Nederlandse GGZ (voorheen GGZ Nederland), de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van De Nederlandse GGZ van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn door De Nederlandse GGZ in overleg met MIND en de Consumentenbond, vastgesteld.

De gehele tekst van de Algemene Voorwaarden van De Nederlandse GGZ kunt u via deze link bekijken. Een samenvatting van de Algemene Voorwaarden vindt u hier.

Lees meer