Over ons

Wie zijn wij?

Lionarons GGZ

Wij geloven in de innerlijke kracht van ieder mens om problemen te overwinnen en te bepalen hoe men een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Ons doel is ervoor te zorgen dat niemand daarin belemmerd hoeft te worden door psychische problemen.

Lionarons GGZ is een kleinschalige en flexibele organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ. We richten ons op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners.

Missie

Ieder mens kan op enig moment geconfronteerd worden met psychische problemen die het gevoel van vrijheid en de controle over het eigen leven beperken. Dit kan het leiden van een evenwichtig en gelukkig bestaan in de weg staan. Maar, ook wanneer iemand geen invloed op zijn omgeving heeft of op wat hem overkomt, kan hij wél bepalen hoe hij daarmee om wil gaan.


Wij geloven in de innerlijke kracht van ieder mens om problemen te overwinnen en te bepalen hoe men een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Ons doel is ervoor te zorgen dat niemand daarin belemmerd hoeft te worden door psychische problemen. We bieden handvatten waarmee men de regie over het eigen leven weer terug krijgt. Onze behandelingen beogen herstel van psychische stoornissen of verbetering van ervaren beperkingen. Wij stellen onze cliënten, waar nodig, opnieuw in staat verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven.

Wij zijn een kleinschalige en flexibele organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ. We richten ons op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners.

Om dit te realiseren hechten wij, zowel intern als extern, veel waarde aan integriteit, openheid en kwaliteit. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende zorg die als persoonlijk wordt ervaren. Voor verwijzers en ketenpartners zijn we dichtbij, transparant en servicegericht. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen erop rekenen dat we professioneel verantwoord, doelmatig en kosteneffectief werken. Onze medewerkers bieden wij een solide, professionele en ontwikkelingsgerichte omgeving.

Visie

Lionarons GGZ verwacht de komende jaren een verdere toename van de vraag naar geestelijke gezondheidszorg, waarbij het overheidsbeleid dwingend blijft sturen op ‘betaalbare, efficiënte zorg’.

Zowel zorgverzekeraars als gemeenten zijn inmiddels gevoeliger voor innovatie. De uitdaging voor GGZ-aanbieders ligt voor de toekomst dan ook in het ontwikkelen van producten en processen die naast kwalitatieve voordelen voor de cliënt ook financiële voordelen voor de zorgverzekeraars en gemeenten opleveren.

De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en de rol van de huisarts en POH-GGZ worden steeds belangrijker en de generalistische basis GGZ zal meer nadruk krijgen, met als doel de toestroom naar de duurdere specialistische GGZ te verminderen.

Lees meer

Historie

Lionarons GGZ is ooit begonnen als vrijgevestigde psychologenpraktijk, opgericht door mevrouw Helen Lionarons. Haar praktijk in Heerlen groeide al snel. In 2004 hebben wij de erkenning als GGZ-instelling gekregen. Lionarons GGZ bleef groeien. In de loop der jaren is behandeling voor Kinderen en Jeugdigen en Senioren aan ons behandelaanbod toegevoegd. Ook is ons werkgebied van Heerlen uitgebreid naar heel Limburg. Mevrouw Helen Lionarons is inmiddels met pensioen. Haar bedrijf wordt voortgezet door haar drie dochters en telt momenteel zo'n 120 medewerkers.

Lees meer

Wetenswaardigheden

We willen dicht bij onze cliënten, ons personeel en onze samenwerkingspartners staan. Zodat we op een betrokken, open en persoonlijke manier kunnen samenwerken. Als in een hechte familie.

Vandaar dat we samen met ons hebben verwerkt in het nieuwe logo.


Duurzaam ondernemen

Lionarons GGZ investeert de laatste jaren actief in duurzamer ondernemen. Zo scheiden wij afval, kopen wij CO2 neutraal gas en groene elektriciteit in en hebben we afgelopen jaar onder meer ingezet op:

  • Vervanging TL lichtbakken door LED verlichting
  • Dakisolatie
  • Biologisch afbreekbare koffie- en waterbekers (i.s.m. recyclebedrijf Renewi)
  • Vervanging van ons verouderde aircosysteem vervanging door een (milieuvriendelijker en minder stroomverbruikend) systeem
  • Plaatsen van duidelijk herkenbare blauwe papierbakken op alle kantoren
  • Plaatsen van twee extra laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst bij onze vestiging aan de Schaesbergerweg in Heerlen

In 2019 wordt verder ingezet op duurzaamheidsprojecten, waaronder een interne campagne om tevens de mindset van medewerkers ‘groener’ te maken. En we onderzoeken momenteel de mogelijkheid tot het plaatsen van bijenhotels.

Recyclebare kartonnen bekers

We gebruiken speciale kartonnen bekers. Deze worden apart ingezameld en opgehaald door recyclebedrijf Renewi. Renewi biedt een 100% circulaire oplossing voor de inzameling van deze bekers, die worden ingezameld in speciale gele zakken en vervolgens verwerkt worden tot tissueproducten zoals toiletpapier. Door kartonnen bekers apart in te zamelen, verlagen we niet alleen onze hoeveelheid restafval, maar verlengen daarmee ook de levensduur van zowel het karton als de kunststof van de (bio)polyethyleen-coating.

Verwarmingselementen

Op onze hoofdlocatie aan de Schaesbergerweg in Heerlen zijn energiezuinige verwarmingselementen geplaatst aan de plafonds en onder de bureaus van medewerkers.

Oud papierinzameling

Op alle kantoren staan duidelijk herkenbare bakken voor oud papier. Deze worden door onze Facilitaire Dienst geleegd in containers, waarvan de inhoud wordt gerecycled. Vertrouwelijke documenten worden uiteraard in speciale papiercontainers verwijderd.

LED-verlichting

We hebben op onze locaties 300 TL-lichtbakken vervangen door energiezuinigere LED TL-lampen.

Oplaadpunten elektrische auto's

Op de parkeerplaats aan de voorzijde van onze hoofdlocatie in Heerlen zijn twee extra oplaadpunten voor elektrische auto's voor onze medewerkers of cliënten geplaatst.

PMD afval

Op alle locaties wordt PMD - afval apart ingezameld en gerecycled.

Lees meer

Kwaliteit en Professionaliteit

In onze dienstverlening staat de cliënt centraal. Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht kwalitatieve zorg te leveren die cliënten handvatten biedt waarmee zij de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. Het beleid is gestoeld op een aantal pijlers: kwalitatief hoogstaande zorg, cliëntgerichte zorg en effectieve zorg.


Kwalitatief hoogstaande zorg

We bieden zorg volgens de laatste stand van de wetenschap en werken onder andere met zorgpaden en zorgprogramma’s.

Cliëntgerichte zorg

De behandeling is gericht op de hulpvraag van de cliënt en sluit aan bij zijn context en mogelijkheden. De cliënt (en zijn systeem) bepaalt samen met de behandelaar welke behandeling het beste aansluit bij zijn persoonlijke situatie (shared decision making) en zij evalueren regelmatig of de behandeling nog het gewenste resultaat heeft. Deze cliëntgerichte aanpak heeft effect op de cliënttevredenheid.

Effectieve zorg

Wij streven ernaar dat een cliënt ten tijde van het afsluiten van zijn behandeling (voldoende) genezen is, of in het geval van care, beter met zijn (chronisch) klachtenpatroon kan omgaan. Maar ook dat hij op tijd wordt verwezen en begeleid naar meer passende zorg, indien wij zijn hulpvraag niet kunnen behandelen.

De effectiviteit van onze curatieve zorg meten wij aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling. De resultaten hiervan worden gebruikt tijdens tussentijdse evaluaties met cliënt om na te gaan of het gekozen behandelbeleid aanslaat.

De effectiviteitscijfers van afgesloten behandelingen worden maandelijks teruggekoppeld aan onze zorgmanagers en behandelaren.

Certificering

Lionarons GGZ is een HKZ gecertificeerde instelling. De HKZ verplicht gecertificeerde instellingen om jaarlijks door een onafhankelijk instituut de kwaliteit van de zorgverlening te laten controleren.

Kennis en kunde

De behandelaren van Lionarons GGZ hebben allen een universitaire- of hbo-opleiding in de geestelijke gezondheidszorg afgerond en hun kennis aangevuld met praktijkgerichte cursussen en opleidingen. U kunt er bij ons van op aan dat uw behandelaar beschikt over de noodzakelijke kennis en kunde.

Keurmerk Generalistische Basis GGZ

Lionarons GGZ voldoet aan alle normen van het keurmerk Basis GGZ 2017. Dit betekent dat wij ons extra inspannen voor 'de juiste zorg op het juiste moment' binnen de Generalistische Basis GGZ. Klik hier voor meer informatie over de normen en het keurmerk.

Kwaliteitsstatuut

Lionarons GGZ heeft een kwaliteitsstatuut vastgesteld. Dit is een professionele standaard die beschrijft hoe we de integrale zorg voor de individuele cliënt hebben georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie als regiebehandelaar kunnen fungeren.

Lees meer

Bestuur & Raad van Toezicht

Lionarons GGZ heeft in december 2008 een Raad van Commissarissen aangesteld met het doel onafhankelijk toezicht te houden op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur van de instelling. Per 1 juli 2016 is de bestuursfunctie overgedragen van oprichter mevrouw drs. Helen Lionarons naar mevrouw drs. Lara Simons-Essed. De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 onafhankelijke leden onder voorzitterschap van de heer Frank Soomers.


Governancecode Zorg 2017

De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hanteren de Governancecode Zorg 2017 als uitgangspunt voor hun functioneren.

Deze code biedt de zorgsector een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg aan de cliënt. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de toepassing van de verschillende principes van de code.

Klik hier voor de integrale versie van de Governancecode Zorg 2017.

Lees meer

Goede doelen

Lionarons GGZ is maatschappelijk betrokken en steunt daarom structureel een aantal goede doelen. De afgelopen jaren waren dit Unicef, KWF Kankerbestrijding, Voedselbank, Oxfam Novib, kindertehuis Mariahoeve, Dierenbeschermingscentrum Limburg, Stichting De Knoevel Maastricht, de Engele van Zitterd, Qmusic Duckrace en Ronald McDonald huis in Maastricht.

Voor de bewoners van het Ronald McDonald Huis verzorgen medewerkers van Lionarons GGZ eenmaal per jaar een heerlijke maaltijd. Bovendien halen onze medewerkers jaarlijks een grote hoeveelheid voedsel op ten behoeve van o.a. de kerstpakketten van de Voedselbank.

Jaarlijks stelt onze organisatie een bedrag van 750 euro ter beschikking aan de Ondernemingsraad. Dit bedrag doneert de Ondernemingsraad aan één of meerdere goede doelen.

Lees meer

Cliënttevredenheid Kinderen & Jeugdigen

Lionarons GGZ hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg. Deze kwaliteit komt mede tot uiting in de tevredenheid van onze cliënten. Wij meten deze tevredenheid door middel van de Jeugdthermometer.

In onderstaande tabellen staat weergegeven hoe wij op de verschillende ‘schalen’ gescoord hebben in 2018.


Kinderen:

Cliëntscore

Schaal

Gemiddeld (%) positief beantwoord

Informatie

91,8

Inspraak

91,0

Hulpverlener

100,0

Resultaat van de behandeling of begeleiding

88,0

Rapportcijfer (0-10)

8,2

Ouders:

Cliëntscore

Schaal

Gemiddeld (%) positief beantwoord

Informatie / inspraak

97,1

Hulpverlener kind

100,0

Behandeling kind

85,7

Rapportcijfer (0-10)

7,8

Lees meer

Cliënttevredenheid Volwassenen / Ouderen

Bij Lionarons GGZ staat de cliënt centraal. Het is voor ons dan ook belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u bij ons heeft ontvangen. We vragen naar uw mening over de gevolgde procedures, de bejegening, de deskundigheid en de effecten van de behandeling en/of begeleiding. We gebruiken de informatie om onze zorg- en dienstverlening aan u constant te blijven verbeteren.


Het evalueren van uw tevredenheid doen we na afronding van de behandeling met behulp van de CQ index (Consumer Quality index) bij volwassenen- en ouderenzorg of de GGZ Thermometer bij kind en jeugdzorg. In onderstaande tabellen staat weergegeven hoe wij op de verschillende ‘schalen’ gescoord hebben in 2018.

Volwassenen/ouderen:

Cliëntscore

Schaal

Gemiddeld (%) positief beantwoord

Bejegening

94,4

Bereikbaarheid behandelaar

89,2

Samen beslissen

80,3

Mogelijkheid betrekken familie of naasten

77,7

Uitvoering behandeling

85,5

Informatie over medicatie (indien van toep.)

66,5

Informatie over vragenlijsten (ROM)

80,8

Rapportcijfer (0-10)

8,3

Lees meer

Cliëntenraad

Om de cliënten een nog duidelijkere stem te geven heeft Lionarons GGZ vanzelfsprekend ook een Cliëntenraad opgericht. Deze raad ondersteunt Lionarons GGZ met adviezen rondom beleid en optimale zorg- en dienstverlening. Indien het u naar aanleiding van uw behandeling (of behandeling van een naaste) interessant lijkt om Lionarons GGZ hierbij nog verder te helpen, dan is dit mogelijk door lid te worden van onze Cliëntenraad. U vindt hier meer informatie.

Lees meer

Ondernemingsraad

De belangen van onze medewerkers worden behartigd door een Ondernemingsraad, bestaande uit vijf leden. De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers uit alle afdelingen van onze organisatie.

Lees meer

Jaarverslagen Lionarons GGZ

Alle zorginstellingen in Nederland zijn verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten over het voorgaande jaar. Dat gebeurt in de vorm van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, dat jaarlijks in juni op www.jaarverslagenzorg.nl gepubliceerd wordt. Onderstaand vindt u de jaarverslagen van Lionarons GGZ van de afgelopen jaren.

Jaarverslag 2018 -

Volwassenen- en Ouderenzorg

(volgt op korte termijn)

Jaarverslag 2018 -

Kind- & Jeugdzorg

(volgt op korte termijn)

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Lees meer

Algemene Voorwaarden

Lionarons GGZ is lid van GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van GGZ Nederland van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn door GGZ Nederland in overleg met o.a. de Consumentenbond, vastgesteld.

In dit document vindt u een samenvatting van de punten die in de voorwaarden beschreven worden. Mocht u tevens de gehele tekst willen inzien dan kunt u hier een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland downloaden.

Lees meer