Consultatie

Consultatie is het geven van advies aan de huisarts of POH-GGZ bij vragen die voortkomen uit psychiatrische problematiek en/of cognitieve problemen bij patiënten. Consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de huisarts en beperkt zich tot diagnostiek, advies en (kortdurende) behandeling. 
 
Doel van consultatie
Door middel van consultatie kunnen patiënten zo lang mogelijk behandeld worden in de huisartspraktijk.
 
Consultatie-aanbod

  • Diagnostiek: het ondersteunen van de huisarts bij diens onderzoek ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van een psychiatrische diagnose.
  • Advies over behandeling: het ondersteunen van de huisarts bij de behandeling van een patiënt met psychiatrische klachten.
  • Advies over bejegening: het ondersteunen van de huisarts bij de omgang met patiënten met gedrags- of persoonlijkheidsproblemen.  
  • Groepsconsultatie: het (op structurele basis) ondersteunen van de huisartsengroep bij de diagnostiek en behandeling van, en omgang met patiënten met psychiatrische, cognitieve en gedragsproblematiek

Werkwijze
Voor consultatie is vooraf toestemming van de patiënt nodig. Consultatie kan plaats vinden via telefonisch contact met de huisarts, face to face contact met patiënt en huisarts in de huisartspraktijk, of contact met de huisarts via zorgmail. 
Face to face contact verdient de voorkeur bij complexe problematiek, waarbij observatie  van de patiënt een belangrijk diagnostisch aspect kan zijn. In overleg met de aanvrager kan een afspraak gemaakt worden voor een face to face contact. 

De verantwoordelijkheid voor de zorg en behandeling blijft bij consultatieve raadpleging bij de huisarts van de betreffende patiënt. 

Hometeam
Een bijzondere vorm van consultatie is deelname aan het hometeam van de huisarts. Dit multidisciplinaire team rondom de huisarts bespreekt op periodieke basis cliënten van de huisarts om de zorg op elkaar af te kunnen stemmen. Wij bieden deelname van één van onze professionals aan het hometeam aan, om vanuit de GGZ expertise mee te denken over ingebrachte casuïstiek.

Gezinscoaches team
In veel gemeenten wordt sinds 2015 gewerkt met centrum Jeugd en Gezin (CJG) en/of zogenaamde gezinscoaches teams. Een multidisciplinair team vangt cliënten op dichtbij hun eigen woonplaats en coördineert de zorg die nodig is rondom de jeugdige. Namens Lionarons GGZ neemt al sinds halverwege 2014 een GZ-psycholoog met expertise Kind- en Jeugdzorg naar grote tevredenheid van alle partijen deel aan een gezinscoaches team in één van de gemeentes in ons werkgebied. Dit garandeert dat diagnostiek en indicering snel kan worden gedaan en de cliënt een onderbouwde beschikking kan krijgen. Deze bijzondere vorm van consultatie zal in de loop van 2016 verder worden uitgebreid


 
Contactpersonen voor consultatievragen
De managers van de verschillende afdelingen zullen de consultatievragen in ontvangst nemen. Zij beoordelen vervolgens wie van de professionals binnen Lionarons GGZ deze vraag het beste kan beantwoorden.

mw. Chris Quanjel, GZ-psycholoog (manager Kind en Jeugd)
variabele beschikbaarheid
Mobiel: 06 113 64 258
e-mail: c.quanjel@lionarons-ggz.nl

de heer Roberto Bini, GZ-psycholoog (manager Volwassenenzorg)
variabele beschikbaarheid
mobiel: 06 112 66 665
e-mail: r.bini@lionarons-ggz.nl

mw. Hilde Heijnen, specialist ouderengeneeskunde (manager Ouderenzorg)
variabele beschikbaarheid
mobiel: 06 465 93 571
e-mail: h.heijnen@lionarons-ggz.nl
 
Financiering en registratie
Consultatie wordt gefinancierd vanuit de POH-GGZ gelden. Het consultatietarief wordt in rekening gebracht bij de budgethouder van de POH-GGZ gelden. De consultatie wordt geregistreerd op naam van de aanvragende huisarts, de datum van de aanvraag, de vraagstelling en het verstrekte advies. Van de consultatie wordt een verslag gemaakt dat via zorgmail naar de aanvrager wordt verstuurd.  

Consultatietarieven
 
discipline  per uur  per tijdeenheid van 10 min
Psychiater
€ 120,- 
€ 25,-
Specialist ouderengeneeskunde € 120,-  € 25,-
Klinisch psycholoog 
€ 100,- 
 € 20,-
GZ-psycholoog  € 85,-   € 15,-