Hoe wordt de privacy gewaarborgd?
De gemeente krijgt geen inzicht in uw dossier. Alleen als u daarvoor toestemming geeft en als het voor uw hulpaanvraag belangrijk is. Bovendien moeten alle hulpverleners, ook de huisarts, zich houden aan het medisch beroepsgeheim. 

De gemeente heeft wel bepaalde informatie nodig voor de declaratie van de geboden zorg, waaronder uw BSN en de productcode (diagnose) waarop de behandeling gebaseerd is. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw toestemming. U ontvangt hiertoe een toestemmingsverklaring die u bij de aanmelding kunt ondertekenen.

Jeugdigen van wie de zorg doorliep van 2014 naar 2015 blijven nog maximaal één jaar recht houden op de zorg die zij ontvangen. Dat geldt ook voor jeugdigen die op 31 december 2014 op een wachtlijst voor jeugdzorg stonden. Om ervoor te zorgen dat de gemeente de continuïteit van de zorg voor deze jeugd kon garanderen, ontving zij in het najaar van 2014 informatie over deze cliënten: de eenmalige gegevensoverdracht jeugd. Hierbij werd slechts een beperkt aantal gegevens aan de gemeente verstrekt, onder andere het soort jeugdhulp dat wordt geleverd, welke jeugdzorgaanbieder het betreft, de leveringsvorm (PGB of in natura) en de verwachte einddatum van de indicatie/het hulptraject. 


Terug
 
Daarnaast zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht om periodiek informatie door te geven aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Deze informatie gaat o.a. over het soort zorg dat wij geboden hebben, bijvoorbeeld behandeling of onderzoek en in welke periode dit is geweest.