Kind en Jeugd
Het team van Kind en Jeugd houdt zich bezig met onderzoek en behandeling gericht op:

1.     leerstoornissen (dyslexie)
2.     gedragsstoornissen (o.a. oppositioneel gedrag 
        en gedragsproblemen)
3.     ontwikkelingsproblematiek (o.a. ADHD, ASS)
4.     psychiatrische beelden.

Veel voorkomende vragen liggen op het gebied van:
-        Depressiviteit
-        Angststoornissen
-        Relatieproblemen
-        Schoolproblemen
-        Posttraumatische stressstoornissen
-        Assertiviteit
-        Fobie
-        Paniekstoornis
-        Gedragsproblemen
-        Agressieregulatie
-        Sexualiteit
 
Psychodiagnostisch onderzoek
Voordat overgegaan wordt tot behandeling, vindt er in veel gevallen eerst onderzoek plaats om een goede diagnose te stellen en daar de behandeling op af te stemmen.

Intelligentie onderzoek
Intelligentie onderzoek wordt afgenomen als er vragen zijn met betrekking tot hoogbegaafdheid, zwak begaafdheid of de vraag naar intelligentie in het algemeen.
 
Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek gebeurt voornamelijk met behulp van vragenlijsten, die voor een deel geautomatiseerd zijn en via de computer afgenomen kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de cliënt.
 
Neuro-psychologisch onderzoek
Neuropsychologisch onderzoek gebeurt meestal in combinatie met intelligentie en persoonlijkheidsonderzoek bij vragen naar ADD, ADHD of ASS.
Dit onderzoek wordt ook afgenomen bij cliënten met weinig zelfsturing en problemen in het structureren.
 
Ortho-didactisch onderzoek

Ortho-didactisch onderzoek vindt plaats als er vragen zijn met betrekking tot leerstoornissen, zoals dyslexie. In deze gevallen vindt er intensief overleg plaats met de school van de betreffende cliënt.
 
Observaties
Indien gedragsproblemen of interacties tussen ouders en kinderen in kaart gebracht moeten worden wordt er gebruik gemaakt van video opnames om meer zicht te krijgen op de problematiek, de opvoedkwaliteiten van de ouder of de afstemming van ouders op hun kind. Indien een specifieke aanpak vereist is als gevolg van kindkenmerken kan dat ook met behulp van de videocamera zichtbaar gemaakt worden.
 
Psycho-educatie
Het komt regelmatig voor dat er onvoldoende kennis is bij ouders en cliënt over de betekenis van een stoornis of een syndroom. Door uitleg te geven over de impact van het geconstateerde beeld op de cliënt zelf en zijn omgeving zijn sommige cliënten zelf in staat er verder op een goede manier mee om te gaan. Kennis van het probleem geeft ook inzicht over hoe er mee verder te kunnen en willen. Psycho-educatie is bedoeld voor de cliënt zelf en voor ouders en school.
 
 
Systeembegeleiding
Hierbij wordt getracht door middel van behandeling ouders en kinderen te laten afstemmen op elkaar met behoud van wederzijds respect. Door middel van voorbeeldfunctie met geleidelijke overdracht wordt gepoogd de communicatievaardigheden van ouders en kinderen met gedragsproblemen te verbeteren.
 
Therapievormen
Cognitieve gedragstherapie
Deze therapie gaat uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Therapeut en cliënt zoeken samen uit welke geschiktere manier van denken passend is.

Speltherapie
Bij jonge kinderen (tot ongeveer 12 jaar) wordt er regelmatig speltherapie ingezet om zicht te krijgen op de problematiek of te werken aan behandeling met behulp van speltherapie.
Daarvoor zijn diverse materialen voorhanden en afhankelijk van de vraag worden deze ingezet, denk aan poppen, poppenhuis, poppenkast etc.

Exposure
Hierbij worden cliënten uitgedaagd om angstige of depressieve gedachten op te roepen om vervolgens met behulp van relaxatie te komen tot loskoppeling van fysieke belemmerende reacties op de psychische beleving. Streven hierbij is om een andere connotatie te kunnen geven aan de angstbeleving, depressiviteit etc. Ook daadwerkelijke exposure bijvoorbeeld bij een spinnen fobie vindt plaats, waarbij de cliënt geleidelijk leert door middel van voorbeeldgedrag en exposure om te gaan met zijn fobie.

EMDR (traumabehandeling)
Deze therapie is geschikt voor kinderen die last (blijven) hebben van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Internet therapie
Deze vorm van therapie wordt veelal aanvullend ingezet. Hiervoor worden verschillende modules van Minddistrict gebruikt die cliënt vanuit thuis kan doorlopen en terugkoppelen met de behandelaar.

Steunende-structurerende behandeling
Begeleiding en ondersteuning van cliënt bij het omgaan met klachten (als onderdeel van een andere therapievorm).
 
Zorgpaden
Om de geboden zorg zo efficiënt mogelijk te maken worden zogenaamde zorgpaden gevolgd. Een zorgpad beschrijft de onderdelen waaruit een het onderzoek en/of de behandeling van een bepaalde diagnose bestaat. Klik hier voor een compleet overzicht van alle zorgpaden die afdeling Kind en Jeugd aanbiedt.
 
Psychiatrische hulpverlening
Bij complexe psychiatrische vraagstellingen doen we een beroep op een andere GGZ instelling in de regio om een psychiater mee te laten kijken en te beoordelen of medicatie ingezet moet worden en om risico inschattingen te maken.
 
Groepsbehandelingen*
  • Algemene sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen
  • Algemene sociale vaardigheidstraining voor voortgezet onderwijs
  • Sociale vaardigheidstraining voor cliënten met  NLD/ASPERGER/ASS
  • Sociale vaardigheidstraining/weerbaarheidtraining voor cliënten met IQ vanaf 80
  • De sociale vaardigheidstraining voor kinderen met overgewicht behorend bij het project Slimkids, uitgevoerd door Lionarons en Meander en het Project RealFit, uitgevoerd door Lionarons en de GGD.  
  • Vriendenprogramma.
  • Emotie regulatie training
  • Schematherapie Adolescenten

*Het aanbod van groepstrainingen is afhankelijk van de aangemelde problematiek. Bovendien start de groep pas bij voldoende deelnemers.