Nieuws
Nieuwsbrieven
Lionarons GGZ op Facebook en LinkedIn!
Natuurlijk zijn we niet alleen in de fysieke wereld te vinden. Lionarons GGZ is namelijk ook op Facebook en LinkedIn te volgen. Zo geven wij u graag een ‘kijkje in onze keuken’ en laten wij u zien wat ons beweegt. Mogen wij ook rekenen op uw Like?
 
Jaardocument 2016
Met het Jaardocument legt Lionarons GGZ verantwoording af over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten over het afgelopen verslagjaar. Alle zorginstellingen in Nederland zijn hiertoe verplicht. Het jaardocument 2016 is in te zien op www.jaarverslagenzorg.nl  
 
Jeugdwet 2015
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Er is veel veranderd in de Jeugdzorg. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. De gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar en dat geldt ook voor de zorg die Lionarons GGZ biedt.
Lees meer..
 
Gezinscoaches gemeente Beesel
(Midden-Limburg)
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De gemeente Beesel werkt in dit kader met het team gezinscoaches. Het team wordt gevormd door een mix van ambulante werkers van het CJG, MEE, Wel.kom en Lionarons GGZ en een gedragswetenschapper die samen een brede expertise hebben. De coaches vormen de kern van het nieuwe jeugdstelsel. Zij spelen een cruciale rol in het verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp en het terugdringen van het gebruik van duurdere specialistische voorzieningen. Kenmerkend voor de gezinscoaches is dat zij het aanspreekpunt voor het gezin zijn en zij zorgen voor een integrale aanpak met zo min mogelijk verschillende gezichten (instellingen) voor het gezin. 
 
De gezinscoaches van gemeente Beesel:
- gaan uit van de eigen kracht van het gezin
- bevinden zich op de scholen en in het centrum voor gezondheidszorg
- denken mee met de basisvoorzieningen (consultatie en advies)
- bieden ambulante hulp aan gezinnen die meer hulp nodig hebben dan de basisvoorzieningen kunnen bieden
- bieden zorg aan gezinnen en jongeren die met een beperking leven (MEE)
- bieden zorg aan jongeren met psychische en psychiatrische problematiek
- stellen met het gezin volgens de werkwijze Eén Gezin één Plan een gezinsplan op
- schakelen zo nodig  specialisten in, of ondersteuning vanuit andere domeinen
- voeren gecertificeerd de maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit
- pakken de zorgmeldingen aan Bureau Jeugdzorg op
- zijn gespecialiseerd in het opzetten van familienetwerk beraden, dan wel andere sociale netwerkstrategieën.
 
Het team gezinscoaches is te bereiken op telefoonnummer 077 - 474 92 90 of via gezinscoaches@cjgbeesel.nl